Under de senaste åren har trauma blivit något av ett modeord inom psykiatri och beroendevård. Olika metoder för behandling av trauma utvärderas och själva begreppet har omdefinierats. Tidigare användes ordet mest för att beskriva de psykologiska processer som startar vid dramatiska livshändelser som krig, naturkatastrofer och dödsfall. Idag vet vi genom forskning att trauma kan uppstå vid händelser som är av mindre dramatisk karaktär och att det kan påverka en individ under lång tid.  Det finns många olika behandlingsmetoder för trauma. Om du eller någon du står nära har upplevt ett trauma och behöver hjälp så är det viktigt att prata med utbildad vårdpersonal som kan bedöma situationen och ge lämpliga behandlingsrekommendationer.

Vad är trauma?

Trauma uppstår när en person går igenom en händelse som är djupt oroande, skrämmande och/eller upprörande. Händelsen är ofta överväldigande och leder till känslor av hjälplöshet och maktlöshet. Händelsen sänker deras självkänsla och förmåga att känna ett helt register av känslor och upplevelser. Även om det inte finns några objektiva kriterier för att utvärdera vilka händelser som kan leder till posttraumatisk stress, så involverar det ofta förlusten av kontroll, svek, maktmissbruk, hjälplöshet, smärta, förvirring och/eller förlust. Traumatiska händelser kan hända vid vilken ålder som helst och det kan vara en kort händelse eller pågå över en längre tidsperiod. Händelsen behöver inte vara på samma krisnivå som ett krig, naturlig katastrof eller en personlig attack för att påverka en person djupt och förändra deras upplevelser. Alla reagerar olika på trauman och symptomen på posttraumatisk stress kan variera mycket. Det är väldigt subjektivt och det är viktigt att komma ihåg att det definieras mer av responsen på traumat än av den faktiska händelsen som utlöser det.

Vilka upplevelser kan vara traumatiska?

Vad som anses vara traumatiskt är personligt. Andra personer kan inte veta hur du upplever vissa situationer och om de var traumatiska för dig. Du kanske har upplevt något tillsammans med andra som bara blir ett trauma för dig.

Saker som kan vara traumatiska inkluderar:

 • naturkatastrofer och olyckor
 • sexuella och fysiska övergrepp
 • skador som orsakas av andra
 • att bli attackerad fysiskt, psykiskt eller sexuellt
 • att bo i en dysfunktionell miljö: t.ex. med missbrukande föräldrar eller med en våldsam förälder
 • ett påverkas av trauma i en familj eller ett samhälle
 • mobbning och/eller diskriminering på grund av din identitet
 • at bli försummad av sina föräldrar eller vårdnadshavare

Traumatiska händelser inkluderar när du känner dig:

 • skrämd
 • hotad
 • förnedrad
 • avvisad
 • övergiven
 • osäker
 • utan stöd
 • fångad
 • skamfylld
 • maktlös

Tecken, symptom och respons på trauma

Hur man reagerar på trauma är väldigt personligt. Det finns dock några grundläggande och vanliga symptom att leta efter:

Känslomässiga tecken inkluderar:

 • nedstämdhet
 • ilska
 • förnekelse
 • rädsla
 • skam
 • skuld
 • raseri
 • överväldigad

Dessa emotionella tecken kan leda till att en person upplever:

 • mardrömmar/nattskräck
 • sömnlöshet
 • sömnsvårigheter
 • relationsproblem
 • känslomässiga utbrott
 • humörsvängningar
 • nyckfullt beteende
 • impulsivitet
 • beroende
 • missbruk
 • alkoholism

Bessel van der Kolk, en psykiater, författare och forskare, är känd för sina studier om posttraumatisk stress. I sin bok “The Body Keeps The Score” berättar han hur trauma kan ligga kvar i kroppen. 

”Traumatiserade människor känner sig kroniskt otrygga i sina kroppar: Det förflutna lever i form av ett gnagande inre obehag. Deras kroppar bombarderas ständigt av viscerala varningssignaler, och i ett försök att kontrollera dessa processer blir de ofta experter på att ignorera magkänslan och att bedöva medvetenheten om vad som händer inuti. De lär sig att gömma sig från sig själva ”(s.97). 

De fysiska tecknen och symptomen bör också uppmärksammas och kan inkludera:

 • illamående
 • yrsel
 • ändrat sömnmönster
 • minskad matlust
 • huvudvärk
 • problem med magen
 • kronisk smärta
 • muskelsmärtor
 • trötthet
 • andningssvårigheter
 • psykos

Psykiatriska diagnoser som är vanliga bland patienter med trauma:

 • PTSD
 • depression
 • ångest
 • dissociativa störningar
 • alkohol- och drogbereonde 
 • personlighetsstörningar

Negativa barndomsupplevelser (ACE)

Den engelska termen “Adverse childhood experiences” förkortas ACE och den används ofta för att beskriva stressande händelser eller svårigheter som upplevdes i barndomen. En negativ barndomsupplevelse kan inkludera: sexuella övergrepp, fysiska övergrepp, psykiska och känslomässiga övergrepp eller försummelse. Händelserna kan allvarligt påverka personlighetsutvecklingen och leda till långvariga problem senare i livet. ACE-upplevelser är vanliga och påverkar personer från alla folkgrupper. De kan påverka en persons fysiska och psykiska hälsa, personliga förhållanden och det övergripande välmåendet.

Komplext posttraumatiskt stressyndrom

Komplext posttraumatiskt stressyndrom har en nära koppling till PTSD  men räknas nu som ett separat syndrom av den internationella klassifikationen av psykiatriska sjukdomar. En person som lider av komplex PTSD har ofta upplevt ett långvarigt eller upprepat trauma över månader eller år. Det kan ha en allvarlig effekt på personens psykiska hälsa och leda till problem med personliga förhållanden, såväl som problem med självidentiteten och självuppfattningen. 

Behandling

Det finns inte någon snabb lösning när man ska behandla trauma. Processen tar ofta flera år och personen behöver ställa in sig på att det kan vara känslomässigt jobbigt. Det finns flera olika alternativ för att behandla trauma. Prata med en utbildad specialist som kan utvärdera din eller en närståendes situation och rekommendera vilken typ av behandling som passar.