Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektisk beteendeterapi, som förkortas DBT, är en terapiform som blivit mer använd inom psykiatri och beroendevård. DBT kretsar runt två centrala begrepp: acceptans och förändring. Till en början utvecklades denna terapiform för att behandla personer med svårt självskadebeteende. Idag har den utvecklats till att bli en evidensbaserad psykoterapeutisk metod som används för att behandla många olika tillstånd. De viktigaste ingredienserna i DBT är mindfulness, enskild terapi, gruppterapi och telefoncoaching. Om du är intresserad av gå i DBT-behandling  är det viktigt att du letar upp en certifierat terapeut.

Vad betyder dialektisk?

Det kan vara en bra idé att definiera detta innan vi går in på vad dialektisk beteendeterapi är och hur det kan hjälpa personer som har ett beroende eller annan psykisk ohälsa.I huvudsak är dialektik konceptet att allt består av motsatser. Tänk på två motsatta sanningar som relaterar till ditt liv. Det kan vara ett uttalande som liknar detta: “Jag gör det bästa jag kan OCH jag vill göra det bättre”. Förändring kan ske när de två motsatta krafterna möts, som i en dialog. I DBT är de centrala motsatta ideérna acceptans och förändring.

Vad är DBT?

DBT tillhör gruppen kognitiv beteendeterapi vars huvudsakliga mål är att hjälpa personer att hantera negativa och starka känslor. DBT kan sägas stå på tre ben. Det första är psykoedukation som förklarar hur emotionellt instabil personlighetsstörning uppstår och att vissa är födda med en känslomässig sårbarhet. Om utvecklingsmiljön saknar struktur och stabilitet förstärks negativa känslomässiga responser som leder till destruktiva beteendesmönster, som till exempel att man skadar förhållanden eller ägnar sig åt självskadebeteenden. Det andra benet är Zen-buddhismen där man lånat begrepp som medveten närvaro och meditation för att ge objektiv hjälp och lugnt kunna bedöma situationer genom att utvärdera fakta och fokusera på en sak i taget. Den tredje delen är dialektisk teori hjälper patienten att acceptera de delar av sig själva som de inte tycker om och samtidigt motiverar och uppmuntrar dem att göra förändringar.

Hur fungerar DBT?

I den första fasen i DBT får klienten hjälp att kontrollera sitt problematiska beteende genom att ta itu med självmordstankar, beroende och självskador. När patienten är mer stabil börjar man utforska känslomässig smärta och traumatiska upplevelser. Målet är att kunna uppleva känslomässig smärta istället för att ignorera den. Den tredje fasen är att förstärka klientens livskvalitet genom att upprätthålla framsteg och mål som leder till mindre lidande och stabilitet. I den fjärde fasen jobbar man med återfallsprevention för att hjälpa klienten upprätthålla de nya färdigheterna och det bättre måendet.

Vilka färdigheter lärs ut i DBT?

Målet med DBT är att uppnå ett positivt, flexibelt beteende i livets alla situationer.. Patienter går vanligtvis i terapi och färdighetsträning i grupp varje vecka, samtidigt som de utvecklar beteendefärdigheter genom grupparbete och hemuppgifter för att öva på inlärda färdigheter. Patienterna får också coachning per telefon. 

I DBT utvecklas dessa färdigheter:

Känslomässig reglering: förmågan att identifiera och sätta ord på känslor. Att känna igen intensiva, överväldigande och upprörande känslor och lära sig hur man uttrycker dessa på ett positivt och hälsosamt sätt.

Interpersonell effektivitet: hur man kan leva tillsammans med andra. Den här färdigheten  inkluderar att kunna säga nej och uttrycka sina behov. Att lära sig hur man lyssnar aktivt, kommunicerar mer effektivt, hanterar besvärliga personer och respekterar sig själv och andra

Mindfulness: att lära sig hur man lever i ögonblicket, uppskattar nuet och lägger märke till fysiska och känslomässiga sensationer utan att döma. Att sakta ner och fokusera på hälsosamma hanteringsstrategier mitt i känslomässig smärta och stress

Kunna tolerera obehag: att acceptera sig själv och den nuvarande situationen. Man övar på färdigheter som självtröst, distraktion, att förbättra ögonblicket och att förstå fördelar och nackdelar med att inte tolerera obehag

Vem kan bli hjälpt av DBT?

Från början användes DBT endast för att behandla emotionellt instabil personlighetsstörning men idag används metoden för att behandla fler psykiatriska  tillstånd som exempelvis PTSD, självskadebeteende och beroende. DBT har också visat sig vara mycket effektivt för att minska risken för självmord. DBT kan också vara en effektiv behandling för personer som lider av följande:

  • personlighetsstörning
  • uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet
  • ätstörningar
  • ångestsjukdom
  • depression
  • PTSD

Hur man börjar med DBT

Det bästa sättet att ta reda på om DBT är en behandling som passar dig eller en närstående är att prata med någon som är utbildad i metoden. De kan göra en utvärdering för att se om DBT är rätt för dig.