Ett beroende är en systemisk sjukdom som inte bara gör att den som är beroende lider, utan även personerna i deras närhet. Det är ofta nödvändigt att familjemedlemmar är en del av behandlingen, såväl som att ha ett starkt stöttande nätverk vilket är en av de viktigaste delarna i ett lyckat tillfrisknande. Det är viktigt att familjen förstår beroendet och hur de kan erbjuda rätt typ av stöd på bästa sätt. Familjemedlemmar hjälps även ofta själva av att delta i och få terapi, både tillsammans med den beroende personen och för sig själva.

Familjebehandling

Familje- och anhörigbehandling

På Stockholms beroendeklinik ser vi beroendesjukdomen som en familjesjukdom. Om en person utvecklar ett beroende så påverkar det hela familjen och det sociala nätverket. Vi vet att det är av avgörande betydelse att engagera patientens sociala nätverk i behandlingen. I fokus står den närmaste familjen och familjeterapi ingår alltid i behandlingspriset.

Anhörigprogram

Ju mer din familj lär sig om beroendesjukdomen och hur de effektivt kan stötta dig, desto större är chansen att du kan uppnå ett stabilt tillfrisknande. Många anhöriga har levt i ständig kris under många år och har utvecklat egen psykisk ohälsa och medberoende. Vi erbjuder därför också enskild terapi och gruppbehandling för anhöriga till personer med beroende. Bland metoderna vi använder finns CRAFT och behandling för medberoende.

Familjebehandling

Vår familjebehandling hjälper våra patienter och deras familjer att reparera sina trasiga relationer. Genom att ärligt berätta för varandra om sina svåra känslor av skuld, skam och ilska kan familjen börja läka tillsammans.

Målsättningen med vår familjebehandling är att:

 • Hjälpa familjen börja kommunicera igen
 • Reparera trasiga relationer
 • Utbilda familjemedlemmarna om beroendesjukdomen
 • Coacha familjen att pröva nya beteenden och förhållningssätt till varandra
 • Stötta och hjälpa familjemedlemmarna att återta sina liv och bygga nya relationer till varandra

Vi involverar familjen i hela behandlingsprocessen och arbetet startar redan då du eller din familj kontaktar oss för att diskutera en möjlig behandlingsinsats.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Sorgbearbetning

Familjebehandling middagsbord

Sorg är en stark och komplex känsla som kan stanna kvar hos en människa under många år och skapa mycket smärta och lidande. Det är avgörande att personer som genomgår viktiga förluster får genomgå den naturliga sorgeprocessen för att komma till ett avslut och acceptera det som har hänt. Om man använder alkohol och droger för slippa känna obehagliga känslor så kan det bli svårt att sörja ordentligt.

Många tänker på sorg som något som inträffar vid dödsfall. Men sorg kan också bli en kvardröjande känsla efter skilsmässa, separation, missfall, allvarliga sjukdomar, barn som flyttar hemifrån och arbetslöshet. Alla de här känslorna kan bidra till en ökad alkohol- och drogkonsumtion och ökar risken för återfall i beroende. Många av våra patienter och deras anhöriga har obearbetad sorg som förvärrar situationen. I vårt sorgbearbetningsprogram lär vi ut sorgens fem faser så att familjen bättre kan förstå och hantera dessa känslor.

De fem faserna är:

 • Förnekelse
 • Ilska
 • Förhandling
 • Depression
 • Acceptans

Sorgterapi på Stockholms beroendeklinik

Vi kan erbjuda sorgbearbetning både på vår öppenvårdsmottagning och på våra sjukhus. I de olika grupperna får både patienter och anhöriga dela med sig av sina känslor med andra som befinner sig i samma situation.  Eftersom obearbetad sorg också kan orsaka PTSD så erbjuder vi traumaterapi i både grupp och enskilt med hjälp av bl.a. KBT och EMDR.

Varför är familjeterapi effektivt?

Problem som uppstår på grund av dåliga familjerelationer kan ofta bidra till och förvärra utvecklingen av ett beroende. Vanligtvis är inte enskild terapi tillräckligt för att den beroende personen ska förstå den påverkan som deras beteende har haft på familjen, eller för att ge terapeuten en tillräcklig förståelse för familjemiljön och dynamiken. Målet med familjeterapi, som även kallas för systemisk terapi, är att skapa en miljö där en öppen och ärlig dialog mellan familjemedlemmar kan börja ta plats. Terapin kan få den beroende att förstå och komma till insikt om de effekter som deras beroende har haft på andra, och förhoppningsvis stärker det familjen som ett stödnätverk.

Mål med familjeterapi

Styrkan från vänner, familj och kollegor är avgörande för att tillfriskna, men samma nätverk kan samtidigt känna sig traumatiserade av beroendet och också ha ett behov av stöd. Ju mer familjen vet om beroendet och hur de själva kan erbjuda stöd på rätt sätt, desto bättre blir patientens slutresultat. Familjeterapi hjälper patienter och familjer att få kontakt med varandra och dela sina känslor av skam, smärta och ilska.

Målen med familjeterapi inkluderar:

 • Att hjälpa familjen att kommunicera på ett hälsosamt och produktivt sätt
 • Att återuppbygga sårade förhållanden från en ny utgångspunkt
 • Att utbilda familjen om beroendesjukdomen
 • Att hjälpa familjen att förstå den beroendes beteende
 • Guida familjen så att de kan hantera sina egna problem
 • Stötta och hjälpa familjemedlemmar att återuppbygga sina egna liv
 • Stötta och hjälpa familjemedlemmar och användaren att återuppbygga sina liv tillsammans

Vad händer under familjeterapi?

Familjeterapi äger vanligtvis rum gemensamt med familjemedlemmarna och den beroende. Ibland kan familjemedlemmar ha enskilda sessioner utan att den beroende är närvarande, och en del former av systemisk terapi har individuella sessioner med endast den beroende. I dessa enskilda sessioner uppmuntras den beroende eller en familjemedlem att utforska sin relation med andra familjemedlemmar och hur det relaterar till dem själva. Terapeuten guidar och modererar konversationer för att säkerställa en lugn och positiv miljö där ärliga konversationer kan ta plats.

Familjeterapi är designat för att förbättra kommunikationen och lyfta fram viktiga problem utan att förvärra redan existerande problem. Beroende på terapeutens specifika metod, kan familjeterapi försöka utforska och ta itu med familjedynamiken, fokusera på medveten och omedveten kommunikation mellan familjemedlemmar, arbeta med att utveckla gemensamma hanteringssätt och identifiera och åtgärda problematiska beteenden och hanteringsstrategier. Det är viktigt att inte förvänta sig en snabb lösning som löser alla problem. Intrafamiljära utmaningar har i regel uppstått efter generationer av lärande om hur man relaterar till varandra, så därför tar det tid att reparera dem. Familjeterapi ska inte heller ses som ett botemedel för ett beroende. Det kan dock hjälpa till att bygga en grund för starkare relationer och en bättre förståelse mellan familjemedlemmar. Familjeterapi kan också hjälpa till att skapa ett kärleksfullt ramverk där en beroende person kan stöttas i tillfrisknandet, samtidigt som de arbetar för att inte skada relationen till sina närstående ännu mer.

När ska man gå på familjeterapi

Varje familj skiljer sig förstås åt från varandra. Det finns inget recept som kan användas för alla när man ska behandla ett beroende, utan det som är rätt för en familj kan vara väldigt opassande för andra. Vårdpersonalen som har hand om behandlingen bestämmer vanligtvis om familjemedlemmar ska vara involverade i personens behandling eller inte. De kanske anser att patienten kommer att reagera negativt på familjens deltagande och då kanske de slutar helt med behandlingen. Om familjemedlemmar känner att de kan bli hjälpta av terapi, bör de kontakta involverade terapeuter för att höra om terapi kan och bör vara en del av deras anhörigas behandlingsplan. Om det inte bör det så kommer troligtvis separat terapi att rekommenderas och det är i de flesta fall väldigt hjälpsamt.

Återuppbygga och få kontakt igen som en familj

På Stockholms beroendeklinik involverar vi familjen under hela behandlingen och ofta redan innan inskrivningen. Vi erbjuder specialiserad terapi för patienten och deras familj/partner. Vi har ett familjeprogram med utbildande föreläsningar om alkohol och droger, familjeterapisessioner och självhjälpsmöten som Al Anon och deras familjegrupper uppmuntras att gå på. Vårt program med familjeterapi hjälper patienter och familjer att få kontakt med varandra och dela sina känslor av skam, smärta och ilska. Det låter alla i systemet lära sig hur man kommunicerar på ett hälsosamt sätt och det hjälper till att återuppbygga förstörda relationer.

Är du intresserad av vårt familjeprogram och vår olika former av familjeterapi är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.