Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Alkoholberoende Alkohol missbruk

Terapi för alkohol- och drogmissbruk

Vi erbjuder både individuella KBT-sessioner och ett 3-månadersprogram för att motverka beroende.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad metod som är effektiv vid behandling av beroende. KBT hjälper dig identifiera negativa tankar som leder till missbruk och sätta upp mål för förändring. Den är rekommenderad av Socialstyrelsen för behandling av olika beroendetillstånd och psykiatriska diagnoser. Genom att kartlägga problematiska beteenden och skapa en strukturerad plan, gör KBT förändring möjlig. Vårt mål är att hjälpa dig hitta hälsosamma sätt att hantera svåra känslor och utmanande livssituationer, och därmed minska risken för återfall i missbruk.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT är en strukturerad och oftast kortvarig terapiform. Kärnan i KBT är antagandet att tankar, känslor och beteenden är sammanbundna med varandra och att en förändring i en av dessa delar kommer att sprida sig till de andra. 

I kognitiv terapi fokuserar man mest på tankar och känslor, i beeteendeterapi på beteendet. Kärnan är att att undersöka hur både våra tankar och känslor påverkar vårt beteende och hur beteendet påverkar de kognitiva processerna. Inom denna terapiform finns både terapeuter som fokuserar på tankar och känslor och de som intresserar sig mest för beteendet. Genom gå i KBT kan en person lära sig hälsosamma sätt att hantera svåra känslor och utmanande livssituationer på.

KBT bygger på inlärningspsykologiska teorier och enligt denna teori uppstår psykiska problem och sjukdomar på grund av felaktiga eller destruktiva grundantaganden och kompensatoriska beteenden. Man ser på patienten som en aktiv förändringsagent som har makten att göra positiva förändringar i sitt liv genom att förstå och ändra dessa destruktiva tankar och beteendemönster.

Olika typer av KBT

Kognitiv beteendeterapi är idag ett samlingsbegrepp för en mängd olika metoder. Över åren har olika metoder utvecklats för att bättre kunna hantera olika sjukdomar, inklusive posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och olika typer av ångestsjukdomar. Metoderna bygger på samma grundantaganden, men använder olika verktyg för att uppnå resultat. Grunden är inlärningspsykologisk, positiv och framtidsinriktad.

Olika typer av kognitiv beteendeterapi inkluderar:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT): ACT är en metod som fokuserar på att lära patienten att acceptera svåra tankar och känslor. Inom ACT jobbar man mycket med medveten närvaro.
  • Dialektisk beteendeterapi (DBT): DBT utvecklades ursprungligen som en behandlingsmetod för patienter med självskadebeteende. Idag används den brett inom bland annat området substansberoende. Kärnan är att hitta en balans mellan acceptans och förändring och få en fungerande vardag. DBT kan vara särskilt verksamt för patienter med borderline personlighetsstörning.
  • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT): som namnet föreslår kombineras mindfulnessmetoder som meditation, andningsövningar och yoga med kognitiv terapi för att fokusera på nuet och öka medvetenheten av automatiska reaktioner som kan leda till känslomässiga problem.
  • Rational-emotive behavioural therapy (REBT): fokuserar på irrationella tankar och grundantaganden och utmanar dessa. Patienten får lära sig problemlösningsmetoder och hanteringsstrategier för att hjälpa till att identifiera irrationella övertygelser och negativa tankemönster som kan leda till känslo- eller beteendemässiga problem
  • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT): syftet är att tillgodose behoven hos klienter med svårt trauma eller svårigheter relaterade till trauma.

Hur fungerar KBT?

En terapeut och klient arbetar tillsammans för att förstå patientens svårigheter och kommer vanligtvis att utveckla en behandlingsplan vars mål är att hantera problematiska tankar, känslor och/eller beteenden. Patienten förväntas vara aktiv i sin egen behandling och öva på nya färdigheter mellan sessioner.

Hemuppgifter delas ut och följs upp vid varje träff. Behandlingsinnehållet är en skräddarsydd kombination av beteendeexperiment, färdighetsträning och samtal om icke-konstruktiva tankar och känslor. KBT är alltid en skräddarsydd och flexibel terapi som anpassas till klienten unika behov. KBT kan bedrivas både enskilt och i grupp.

KBT kan hjälpa en person att:

  • känna igen och hantera skadliga tankar och känslor
  • förstå andra människors beteenden
  • öka sin självkänsla
  • lära sig att hantera stressiga situationer på ett hälsosamt och konstruktivt sätt
  • lära sig hantera rädslor och övervinna dem

Vad kan man förvänta sig av en Psykoterapi behandling?

Ett behandlingsprogram i KBT är oftast tidsbegränsat och omfattar kortare tid än andra terapeutiska metoder. Terapeuten använder vanligtvis de första sessionerna till att utvärdera de problem som klienten upplever. Klienten och terapeuten kan sedan utforma en behandlingsplan och en lista med mål för terapisessionerna.

Antalet terapisessioner kan variera, men kan vara upp till 16 veckor med i regel en session per vecka. De flesta kognitiva beteendeterapisessioner är en timme långa beroende på terapeuten och deras rekommendationer. Det finns ofta en agenda med en struktur. Terapeuten kan vilja fokusera på specifika metoder eller färdigheter för att få reda på destruktiva vanor och införa hälsosamma alternativ med klienten. Sessioner kan vara enskilda eller i en grupp med andra patienter eller familjemedlemmar.

KBT och beroendebehandling

KBT är en av de behandlingsmetoder som rekommenderas i beroendebehandling och kombineras ofta med t.ex. 12-stegsbehandling. 

Terapeuten och klienten samarbetar för att hitta lämpliga verktyg och strategier för många olika situationer. Att hjälpa klienten att förstå att de behöver och kan ta personligt ansvar kan vara ett av många steg i en beroendebehandling. KBT kan hjälpa en individ att lära sig identifiera negativa tankemönster, utvärdera dem så objektivt som möjligt och leta efter bevis för varje tanke när den uppstår. Ju mer du övar, desto lättare blir det. Målet är att du så småningom kommer att ha utvecklat en beteenderepertoar som gör att du inte behöver använda droger längre.

Psykoterapi och KBT mot beroende

Om du mår psykiskt dåligt eller har beroendeproblem så kan du söka hjälp hos en psykoterapeut eller hos en psykolog. I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad detta innebär.

Psykoterapi bedrivs av utbildade terapeuter. Psykoterapi kan hjälpa vid svåra tillstånd som depression, ångest och beroende men många väljer också att gå i terapi för att hantera stress eller lära sig mer om sig själva.

Du kan välja mellan flera olika inriktningar och om du vill gå enskilt, i grupp eller online. I enskilda samtal kan utforska dina egna tankeprocesser, beteenden och tidigare upplevelser i samtal med din terapeut. Om du väljer att gå i grupp sker terapin i smågrupper med andra patienter och du kan, förutom stödet från din terapeut, också få stöd från de andra gruppmedlemmarna. Din terapeut kommer, oavsett terapiform, att skapa en trygg miljö där du kan prata öppet om dina problem utan att känna dig dömd.

Psykologisk behandling används som ett samlingsbegrepp för olika metoder som bygger på psykologiska teorier om människors tankar och känslor. De två största inriktningarna är psykodynamisk terapi och kognitivt beteendeterapi. Det finns specialiserade metoder för behandling av bl.a. ångesttillstånd, depression, ätstörningar, beroende och sömnproblem.  Samtalsterapi kan kombineras med medicinsk behandling.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter är utbildade i att lyssna utan att döma och hjälpa sina patienter att bli medvetna om och identifiera känslor, dysfunktionella tankar och ohälsosamma beteenden. I början av behandlingen är ofta terapeuten mer aktiv och vägleder dig, men det långsiktiga målet att du ska kunna ta hand om dina problem själv.

För att samtalsterapi ska kunna fungera så behöver du lita på din terapeut och ni behöver skapa ett bra samarbetsklimat.  Om du är van vid att gömma undan dina känslor eller bedöva obehagliga känslor med alkohol och droger kan det vara svårt att våga prata med en okänd person. För många blir det en smärtsam process att våga utmana gamla tankemönster och bearbeta svåra händelser och tankar. Det är din terapeuts ansvar att se till att du känner dig trygg.

Samtalsterapins längd avgörs av den metod som du väljer, vem som betalar den och dina egna önskningar. Om du går till en privat terapeut har du oftast mer inflytande över behandlingens utformning. Söker du hjälp inom sjukvården är behandlingen oftast tidsbestämd. I privat behandling bestämmer ni tillsammans hur ofta och hur länge som ni ska träffas.

Psykoterapi och psykologisk behandling kan vara kraftfulla verktyg för tillfrisknande, men du behöver vara redo att utmana dig själv och jobba hårt i processen. Behandlingen kommer att ta tid och energi och du behöver ställa in dig på att det är en långsiktig process.

Vad kan jag förvänta mig från psykoterapi?

Syftet med psykoterapi och psykologisk behandling är att du ska förstå dig själv och dina känslor bättre. Du ska också få verktyg för att må bättre och hantera din vardag.

Det finns många olika inriktningar och metoder inom psykoterapi som innehåller olika verktyg och övningar. Den vanligaste terapeutiska metoden inom beroendebehandling är kognitiv beteendeterapi (KBT). Men du kan även stöta på olika typer psykodynamisk terapi eller gestaltterapi.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi och CRA är de metoder som främst rekommenderas av Socialstyrelsen för patienter med beroendeproblem.  I KBT fokuserar du och din terapeut på din nuvarande situation och problem. Du övar aktivt på att förändra de tankar och beteenden som upprätthåller din droganvändning. Vissa terapeuter jobbar mest med tankar och känslor. Andra riktar mer in sig på att förändra beteendet. Det som är gemensamt för KBT-behandling är man börjar med att kartlägga det beteende som man vill förändra och vad som utlöser beteendet. Sedan övar man på att utmana destruktiva mönster och hitta nya strategier.

KBT är en praktiskt inriktad metod där du förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan terapisessionerna. I KBT uppmärksammar man beteendet mer än i andra metoder. Du får kartlägga specifika negativa tankar och känslor och öva på att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt. Målet att ersätta alkohol- och narkotikaanvändningen med mer hälsosamma alternativ. KBT är oftast en tidsbestämd insats och omfattar ofta cirka 10-15 träffar.

Psykodynamisk terapi

I psykodynamisk terapi läggs mer fokus på patientens barndom och livshistoria. Behandlingen sker ofta under längre tid (ibland under flera år) och ger dig möjlighet att förstå hur din bakgrund har format dig som person. Psykodynamisk terapi är inte lika vanlig inom beroendevård men kan vara lika effektivt som KBT. Eftersom samtalsterapin löper över längre tid leder den ofta till djupare personlig utveckling.

Psykodynamisk terapi uppmuntrar dig också att utmana dina tankar och beteenden, men fokus ligger inte lika mycket på beteendet. Med hjälp av psykodynamisk terapi kommer du med tiden att kunna identifiera dysfunktionella tankar och beteenden och förstå varifrån de kommer.  Terapeutens roll är att lyssna på din berättelse om dig själv och ställa frågor som hjälper dig att förstå och förändra tankar, känslor och beteende. I den psykodynamiska traditionen står den personlig inre processen i centrum.

Vilken metod används mest?

Inom svensk beroendevård är KBT vanligare än psykodynamisk terapi. Mycket på grund av det starka forskningsstöd som finns för metoden.  Inom den offentliga vården är KBT alltid förstahandsvalet men inom den privata sektorn finns det många behandlingsorganisationer som använder sig av olika psykodynamiska metoder. Det är inte ovanligt att terapeuter använder sig  övningar och verktyg från olika terapiformer.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Psykoterapi på stockholms beroendeklinik

På Stockholms beroendeklinik har all vår personal relevant utbildning och lång erfarenhet av att behandla olika typer av beroende och samsjuklighet. De är specialiserade inom olika terapiformer vilket gör att vi kan skräddarsy en behandling som passat just dina behov. Exempel på terapiformer som vi kan erbjuda är KBT, schematerapi, DBT, sorgbearbetning och traumaterapi.

Våra terapeuter lägger stor vikt vid att först kartlägga dina behov och gå igenom dina tidigare erfarenheter av behandling. Sen jobbar de tillsammans med dig för att lägga upp en behandlingsplan. I början av behandlingen kommer din terapeut vara mycket aktiv för att sedan, successivt, lägga över mer ansvar för behandlingen på dig.

På Stockholms beroendeklinik är målsättningen alltid att du ska uppnå drogfrihet och må bra. Vi vet att risken för återfall är stor och jobbar därför långsiktigt och inriktat på att du ska få de verktyg du behöver för att kunna ta hand om ditt tillfrisknande på egen hand.

De flesta patienter som går i samtalsterapi hos oss träffar sin terapeut 1-2 gånger i veckan. Eftersom alla patienter vi möter är unika så är våra program skräddarsydda och kan variera i tid och intensitet.

Vi vill att du ska känna dig trygg och omhändertagen varje gång du kommer till oss. Vår personal arbetar under fullständig sekretess och vår målsättning är att du ska uppnå trygghet och stabilitet i din vardag.

De flesta som har utvecklat allvarliga beroendeproblem använder alkohol och droger för att hantera eller dämpa obehagliga känslor. Många säger själva att de självmedicinerar. Om det är så för dig kommer du säkert uppleva att smärtan ökar när du blir nykter eftersom obehagliga tankar och känslor kommer att flyta upp till ytan. Processen kan vara inledningsvis vara smärtsam. Det är helt normalt och vi finns vid din sida och stöttar dig genom de svåra stunderna.

Hur kan psykoterapi hjälpa mig?

För personer som lider av psykisk ohälsa är någon form av psykoterapi ofta nödvändig för att uppnå ett stabilt tillfrisknande. Psykoterapi och psykologisk behandling kan ge dig det som du behöver för att komma ur dina problem.

Vi ser samtalsterapi som en naturlig del av din behandling. Den ger dig de färdigheter och resurser som ditt tillfrisknande sedan kan bygga på. För vissa patienter kommer samtalsterapin att räcka för att uppnå ett stabilt tillfrisknande. För andra behövs det fler insatser. På Stockholms beroendeklinik deltar många patienter också i någon form av 12-stegsprogram. Ibland genomförs dessa två insatser parallellt med varandra eller så börjar men med någon form av samtalsterapi och fortsätter sedan i 12-stegsprogrammet.

Vi är övertygade om att ett tillfrisknande från alkohol- och drogberoende börjar då du själv förstår vilken funktion som drogerna fyller i ditt liv och var dina negativa tankar och känslor kommer från.

Effektiv beroendebehandling med KBT på Stockholms beroendeklinik

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en mycket effektiv metod för att behandla beroende genom att hantera negativa tankemönster och beteenden. Stockholms beroendeklinik erbjuder skräddarsytt stöd genom våra program, inklusive individuella KBT-sessioner och ett omfattande 3-månaders öppenvårdsprogram för beroendebehandling. För dem som behöver mer intensiv vård erbjuder vi behandlingshem med fokuserad KBT för beroende. Våra erfarna terapeuter är dedikerade till att hjälpa dig uppnå varaktig återhämtning och förbättra din livskvalitet. Kontakta oss idag för att lära dig mer om våra program och ta det första steget mot en hälsosammare, drogfri framtid.

Källor:

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.