Alkoholism och alkoholberoende

Alkoholism är ett begrepp som de flesta känner till och använder. Det är dock ingen medicinsk diagnos. I den här texten ska vi reda ut de olika begreppen och förklara vad de innebär.

Inom sjukvården använder man begreppen alkoholberoende eller svårt alkoholbrukssyndrom. På Stockholms beroendeklinik använder vi oss av alla dessa begrepp men för att förenkla så använder vi oss främst av begreppen alkoholism och alkoholberoende. I dag vet vi att alkoholism är en kronisk, progressiv och dödlig hjärnsjukdom. Den goda nyheten är dock att den är behandlingsbar och att det går att tillfriskna.

I de flesta av världens länder är det tillåtet att dricka och köpa alkohol trots att vi vet att många utvecklar allvarliga alkoholproblem och alkoholism. I vår svenska kultur har vi i grunden en positiv inställning till alkohol och berusning vilket leder till att många dricker för mycket. Vi vet att alkohol är beroendeframkallande och att cirka 300 000 personer i vårt land har utvecklat skadligt bruk eller beroende.

Alkoholism påverkar inte bara personen som dricker utan också människorna i deras omgivning. Speciellt drabbas den närmaste familjen och vännerna.

Stockholms beroendeklinik erbjuder både öppen- och slutenvård för personer med alkoholism. Vi är en del av ett globalt nätverk som är kända för vår höga kvalité och effektiva behandlingsmetoder. Vi finns här för alla som oroar sig för sitt eget eller någon annans drickande.

Vad är alkoholism?

Alkoholism är ett begrepp som myntades av den svenska alkoholläkaren Magnus Huss under slutet av 1800-talet och som sedan spritt sig över världen, inte minst med hjälp av AA, Anonyma Alkoholister och deras 12 stegsprogram. På Stockholms beroendeklinik använder vi begreppen alkoholism och alkoholberoende som synonymer och är noga med att kartlägga svårighetsgraden i problematiken. Vi definierar alkoholism som ett tillstånd som är både fysiskt och psykiskt och som kännetecknas av att personen inte längre kan kontrollera sitt drickande. En person med alkoholism kan avstå från att dricka men har mycket svårt att konsekvent kontrollera sin konsumtion.

Alkoholism utvecklas oftast under fler år och symtomen smyger sig på, vilket kan göra det svårt att själv upptäcka dem. Kontrollförlusten kan till en början vara ett problem som bara uppstår ibland men ju längre sjukdomen fortskrider desto vanligare blir det. Till slut kan man sällan förutsäga vad som händer när man börjar dricka. Har man utvecklat alkoholism befinner man sig i ett ständigt kretslopp av att planera sitt drickande, dricka och sedan ta hand om konsekvenserna. Många använder begreppet mental besatthet för att förklara hur alkoholen till slut tar över hela livet.

Myten om att alkoholism inte är sjukdom

Ett vanligt missförstånd om alkoholism är att det är ett resultat av dåliga vanor och att det är ett aktivt val att dricka för mycket. Men det här ligger långt ifrån sanningen. Alkoholberoende är, precis som alla andra beroenden, klassificerat som en psykisk sjukdom. Det är inte ett val och det är inte personens fel.

Faktum är att de flesta personer som utvecklar ett alkoholberoende har en aktiv önskan att sluta dricka. Problemet är dock att de inte klarar av det.

Det finns idag två diagnossystem; ICD-10 och DSM-5. Och även om de använder olika ord för att beskriva det som vi kallar alkoholism; alkoholberoende resp. alkoholbrukssyndrom så fastställer båda diagnoserna att alkoholism är en psykiatrisk sjukdom som går att diagnosticera och behandla på ett effektivt sätt.

Att sprida budskapet om att alkoholism är en sjukdom är oerhört viktigt för att minska skam och skuld och uppmuntra människor till att söka hjälp.

Vad orsakar alkoholism?

Alkoholism uppstår i en komplex process där genetiska, sociala och psykologiska faktorer samspelar. Genetiken spelar en stor roll och de flesta forskare är idag överens om att 40-70 procent av risken för att utveckla ett svårt alkoholberoende ligger i generna. Det betyder att om du kommer från en familj med mycket alkoholproblem så har du en större risk att själv utveckla sjukdomen.

Tecken på alkoholism

En person som har utvecklat alkoholism kommer att uppvisa beteenden och symtom som på många sätt överensstämmer med andra beroenden.

 • Ljuger om sitt drickande
 • Tar inte ansvar för familj och arbete
 • Kraftiga humörsvängningar
 • Sug efter alkohol
 • Dricker trots negativa konsekvenser
 • Dricker för att bota bakfylla
 • Blackouts
 • Sömnsvårigheter
 • Självmedicinerar med alkohol
 • Abstinenssymtom

De här symtomen utvecklas gradvis och kan vara svåra att upptäcka om personen fortfarande fungerar i vardagen och på jobbet. Det finns också personer som har allvarliga problem p.g.a. sin alkoholkonsumtion trots att de inte uppfyller diagnoskraven för alkoholberoende. Hur många synliga problem man har är alltså inget bra mått på huruvida man har utvecklat alkoholism eller ej.

Vad är abstinenssymptom?

Alkoholism

Ett tydligt tecken på att man har utvecklat alkoholism är fysiska abstinenssymtom. Dessa uppstår om man plötsligt sluta dricka eller kraftigt minskar mängden efter att ha druckit stora mängder under lång tid

Vissa droger kan man utan risk sluta med på egen hand. Men så är det inte alltid med alkohol. Alkoholabstinens kan vara ett livshotande tillstånd som ibland kräver inneliggande sjukhusvård och medicinering. Symtomen kan dyka upp inom några timmar eller dagar efter att personen har slutat dricka. Några av de vanligaste symtomen vid alkoholabstinens är:

 • Huvudvärk
 • Illamående eller kräkningar
 • Överdriven svettning
 • Hög feber
 • Mardrömmar och sömnsvårigheter
 • Hallucinationer
 • Krampanfall
 • Skakningar
 • Delirium tremens

På Stockholms beroendeklinik kan vi hjälpa till med inneliggande medicinsk avgiftning på Smarmore Castle eller Castle Craig Hospital.