Att blanda alkohol och antibiotika – fakta


Antibiotika är kraftfulla mediciner som är utformade för att sakta ner eller stoppa bakterietillväxt. Antibiotika skrivs ut för att bekämpa bakterieinfektioner. De fungerar genom att stoppa bakterier från att reproducera sig eller genom att döda redan existerande och invaderande bakterier.

Antibiotika behövs eftersom främmande bakterier brukar invadera kroppen för mycket, vilket gör det svårt för kroppens egen försvarsmekanism (vita blodkroppar) att bekämpa infektioner ensamma.

I det här inlägget kommer vi att diskutera hur det ligger till med att dricka alkohol samtidigt som du tar en antibiotikakur. Vi kommer att svara på några av de vanligaste frågorna som till exempel: kan jag hoppa över min medicin för att dricka alkohol, finns det farliga biverkningar och hur lång tid efter att jag tagit antibiotika kan jag dricka alkohol?

Varför ska jag inte dricka medan jag tar antibiotika?

Alkohol förändrar hur antibiotika fungerar i kroppen. Eftersom antibiotika bryts ner eller metaboliseras av enzymer som finns i levern (och alkohol också metaboliseras i levern), kan drickandet sakta ner eller öka antalet leverenzymer vilket resulterar i en kraftig ökning eller minskning av den antibiotika som cirkulerar i kroppen. Alkohol gör antibiotika verkningslös eller giftig.

Alkohol kan även öka risken att du får biverkningar av antibiotika. Även om antibiotika ofta orsakar biverkningar som utslag, kan alkoholdrickande under en antibiotikakur leda till en ljusröd hudrodnad. Vanliga biverkningar som trötthet kan även bli till ett kraftigt illamående.

Farorna med att dricka medan du tar antibiotika

Eftersom antibiotika och alkohol båda har biverkningar som kan vara allvarliga, rekommenderas du inte att kombinera dem. Att dricka medan du tar antibiotika kan leda till allvarlig trötthet, hjärtklappning, bultande huvudvärk och andra allvarliga sidoeffekter.

Alkohol förvärrar även biverkningar på matsmältningssystemet. Därför är det farligt att dricka om du tar antibiotika som har skrivits ut för problem med matsmältningssystemet.

Alkohol kan ge svår diarré, okontrollerbara kräkningar, intensiva magsmärtor och feber när det blandas med antibiotika som ska behandla magrelaterade problem. Alkohol i kombination med antibiotika kan också ge organskador (njur- och leverskador).

Både alkohol och antibiotika belastar levern och njurarna. Alkohol kan även påverka kroppens immunförsvar och kroppens återhämtning från sjukdom. Förutom att sakta ner läkningsprocessen kan alkohol sätta dig i riskzonen för att få nya infektioner.

Välja behandling: att söka hjälp

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot återhämtning

Kan antibiotika påverka mitt immunförsvar?

Under vanliga omständigheter kan immunsystemet döda skadliga bakterier innan de förökar sig och orsakar sjukdom. I vissa fall kan immunförsvaret behöva hjälp. Det är där antibiotika kommer in i bilden. Antibiotika dödar eller stoppar tillväxten av bakterier tillsammans med immunsystemet.

Att dricka äventyrar immunförsvaret genom att minska antalet vita blodkroppar som är redo att försvara kroppen mot infektioner när det behövs.

Alkohol försämrar tillverkningen av cytokiner – budbärarmolekyler som är ansvariga för att utlösa ett immunsvar. Eftersom alkohol försvagar immunförsvaret är det lätt att se varför personer med ett alkoholberoende tenderar att drabbas av bakteriella infektioner som exempelvis lunginflammation och tuberkulos.

Biverkningar av att dricka alkohol när du tar antibiotika

Antibiotika som Metronidazol används för att behandla många olika bakterieinfektioner, allt från lungor till hud- och maginfektioner. Att blanda Metronidazol och alkohol ger reaktioner som liknar de för alkohol ihop med Disulfiram. Biverkningarna kan vara bröstsmärtor, andningssvårigheter, ökad hjärtfrekvens, magkramper, kräkningar, illamående och rodnad i huden.

Antibiotika som Cefotan och Tindamax ger liknande biverkningar när de blandas med alkohol. Metronidazol kan ge CNS-relaterade biverkningar som yrsel, förvirring, sedering och dåsighet.

Farliga interaktioner mellan antibiotika och alkohol

Många antibiotika kan orsaka våldsamma reaktioner när de tas tillsammans med alkohol. Dessa reaktioner sträcker sig från kräkningar och illamående till yrsel, huvudvärk, bröstsmärtor, ångest och hjärtklappning.

Symptomen överensstämmer med alkoholintolerans som har orsakats av medicin som disulfiram (Antabus) som skrivs ut till personer med alkoholberoenden.

Antibiotika som Zyvox, som vanligtvis skrivs ut för att behandla lunginflammation och hudinfektioner, kan också orsaka farliga interaktioner i kombination med alkohol. Drycker som innehåller tyramin (finns i fermenterad alkohol) kan orsaka plötsliga blodtryckshöjningar när de kombineras med Zyvox. Andra antibiotika som Cycloserine som skrivs ut för att behandla tuberkulos kan kraftigt öka risken för anfall.

Möjlig organskada

Att kombinera antibiotika och alkohol kan skada dina organ. Vanliga tuberkulosbehandlingar som Pyrazinamid och Rifadin har en allvarlig effekt på levern. När medicinerna blandas med alkohol kan de orsaka leverskador. Potentialen för organskador är så allvarliga att personer som har alkoholmissbruk inte borde få medicinerna utskrivna.

Vilka antibiotika ska jag inte ta när jag dricker alkohol?

Nedan har vi listat namnen på antibiotika som du absolut inte bör ta tillsammans med alkohol. Dessa inkluderar:

  • Alkohol bör undvikas när du tar tetracykliner som doxycyklin och minocyklin, eftersom doxycyklin minskar effektiviteten av antibiotika och minocyklin kan öka risken för leversjukdom
  • Oxazolidinoner: Oxazolidinoner som Linezolid ska inte blandas med alkohol eftersom det kan orsaka feber, upprördhet, snabba hjärtslag, ovanliga svettningar, snabb andning, kräkningar, förhöjt blodtryck, kramper, onormal hjärtrytm, koma, hjärt-andningsdepression, muskelspasmer, muskelstelhet och sinnesförändringar.
  • Sulfonamider: Sulfonamider som trimetoprim och sulfametoxazol bör inte blandas med alkohol för att undvika biverkningar som folsyrabrist
  • Fluorokinoloner: Fluorokinoloner som levofloxacin och ciprofloxacin kan orsaka förvirring, nervositet, agitation, minnesförlust, desorientering och uppmärksamhetsstörningar när de blandas med alkohol. Effekterna är dock mer allvarliga vid hög alkoholkonsumtion
  • Nitroimidazoler: Nitroimidazoler som metronidazol kan orsaka huvudvärk, ansiktsrodnad, illamående, kräkningar och magkramper när de blandas med alkohol. Faktum är att du inte ska dricka alkohol förrän tre dagar efter din sista dos med nitroimidazoler

Medan de flesta antibiotika kan orsaka biverkningar när de tas tillsammans med alkohol, kommer en del antibiotika att resultera i mer allvarliga effekter än andra.

Om du tar alkohol tillsammans med vanliga antibiotika som Metronidazol (används för att behandla vaginala infektioner och tandinfektioner) eller Tinidazol (används för att behandla liknande infektioner såväl som vissa parasitinfektioner), kan du drabbas av svår diarré, kräkningar och illamående. Dessa biverkningar kan orsaka hjärtklappning och uttorkning.

Trimetoprim-sulfametoxazol, Septra eller Bactrim kan också orsaka allvarligt illamående och snabb hjärtfrekvens när de tas tillsammans med alkohol. Erytromycin kan öka berusningen på grund av dess tendens att tömma matsmältningssystemet. Erytromycin kan leda till dödlig alkoholförgiftning. Antibiotika som Disulfiram kan ge outhärdliga symtom.

Även om det inte kommer att leda till döden när du tar en öl under en antibiotikakur kan det leda till allvarliga konsekvenser. Överdriven konsumtion av alkohol tillsammans med antibiotika kan resultera i allvarliga biverkningar, som kan leda till allvarliga komplikationer och dödsfall.

Kan man skippa antibiotika för att dricka?

Att hoppa över en dos antibiotika för att dricka alkohol påverkar effektiviteten av antibiotika. Behandlingen kan misslyckas om du inte tar dina antibiotika enligt receptet. Den bakteriella infektionen kan fortsätta längre eller återkomma, vilket skapar ett behov av en starkare dosering och längre behandlingsperiod. Det finns också en risk att utveckla resistens mot antibiotika.

Att hoppa över antibiotikadosen för att dricka kan också leda till abstinensproblem som humörförändringar, sömnproblem, trötthet, huvudvärk, ångest och influensaliknande symtom.

Tar alkohol ut antibiotika?

Alkohol kan orsaka organskador när de tas tillsammans med antibiotika. Utan en korrekt fungerande lever kan antibiotika inte brytas ner. Alkohol metaboliseras i levern av ADH (alkoholdehydrogenas). Om en person får i sig mycket alkohol när de tar antibiotika kan arbetet med ADH hämmas.

Kan alkohol förhindra läkning från en infektion?

Att dricka alkohol behöver inte förhindra arbetet med antibiotika i de flesta fall. Det kan dock störa läkningen på många sätt. För att återhämta sig från en infektion eller sjukdom behöver en person tillräckliga mängder vila och en näringsrik kost. Alkohol kan göra det omöjligt att vila tillräckligt och ha en balanserad kost.

Alkohol stör sömnmönster. I motsats till vad många tro så förbättrar inte alkohol sömnen. Utan alkohol minskar faktiskt REM-sömnen. Alkohol hindrar kroppen från att ta upp näringsämnen. Alkohol ökar också energinivåerna.

Alla dessa faktorer gör det svårt att sova, samtidigt som det även minskar kroppens förmåga att bekämpa infektioner. Regelbundet drickande eller hetskonsumtion är skadligt, oavsett om en person tar antibiotika eller inte.

Viktigt: Alkohol finns i många produkter utöver alkoholhaltiga drycker som vin och öl. Alkohol finns också i vissa förkylningsmediciner, munvatten och livsmedel som kakor.

Vikten av att kontrollera allt du använder eller äter kan inte förbises, särskilt när du tar antibiotika. Dessutom, eftersom antibiotika bara ordineras under korta perioder, kan du klara dig utan produkter eller livsmedel med alkohol när du tar antibiotika.

Hur lång tid efter att ha tagit antibiotika är det säkert att dricka alkohol?

Det är vilken typ av antibiotika som tas som bestämmer hur länge man ska vänta innan man dricker alkohol. Olika antibiotika har olika biverkningar när de blandas med alkohol. Vissa antibiotika erbjuder specifika tidsramar när en person bör undvika alkohol.

Metronidazoltillverkare rekommenderar patienter att vänta i 48 timmar (efter att ha tagit den sista dosen) innan de kan börja dricka alkohol.. Denna rekommendation är i linje med den tid det tar för metronidazol att lämna en vuxens kropp.  Det kan vara bra att vänta lite längre, som till exempel en extra dag. Det stämmer framförallt när du tar andra antibiotika, som till exempel Tinidazole, som kan ta längre tid att lämna kroppen.

När du tar andra antibiotika som kanske inte har specifika riktlinjer för alkoholkonsumtion efter avslutad dosering, fråga din läkare.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

Vad är antibiotikaresistens?

Folkhälsomyndigheten och andra  globala hälsoorganisationer, försöker minska antibiotikaanvändningen eftersom överanvändning har minskat effektiviteten av antibiotika i allmänhet (vilket leder till antibiotikaresistens). Det börjar komma fler ”superbakterier” som leder till dödsfall över hela världen.

Vissa antibiotika sätter patienterna i fara. Vikten av att avsluta en ordinerad antibiotikakur kan inte förbises även om en patient mår bättre.

Vissa bakteriestammar är redan resistenta mot många antibiotika vilket gör behandlingen mer utmanande. Bakterier som MRSA, clostridium och de bakterier som orsakar läkemedelsresistent tuberkulos är redan resistenta mot flera antibiotika.

Få professionell hjälp om du brukar blanda alkohol med mediciner

Vi på Stockholms beroendeklinik har ett specialiserat behandlingsprogram för alla olika beroenden, som till exempel effekterna av att blanda receptbelagda läkemedel som antibiotika med alkohol.

Om du bor i Sverige och letar efter stöd för problem med alkohol och receptbelagda läkemedel, så kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder specialiserade terapier som KBT, traumaterapi, familjeterapi och eftervård. Vi börjar med ett rådgivande samtal och en utvärdering, sedan kan vi ge en personlig behandlingsplan för varje patient.