Depression är en av de vanliga psykiska sjukdomarna i Sverige. Det är också mycket vanligt bland patienter som söker beroendevård. Ibland är depression orsaken till beroendesjukdomen, ibland är det tvärtom. Oavsett i vilken ordning som de två diagnoserna har uppstått så är det viktigt att de behandlas samtidigt. I Socialstyrelsen riktlinjer står det tydligt att samsjuklighet alltid ska behandlas integrerat.

Vad är depression?

Klinisk depression är en psykisk sjukdom som kan vara av olika svår grad. I den nya diagnosmanualen skiljer man mellan lätt, måttlig och svår depression. Sjukdomen ä vanlig och var fjärde svensk beräknas drabbas någon gång i livet. Depressionen kan utlösas av yttre händelser som t.ex. ett sjukdomsbesked eller en förlust men det finns också en genetisk sårbarhet.

Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Symptom på depression

Personer med depression kan ha svårigheter att fungera i sitt vardagsliv. Svår depressiv sjukdom ökar risken för självmord. En del av symptomen kan påverka humöret, medan andra kan påverka kroppen. Symptomen kan vara konstanta eller komma eller variera från dag till dag. Symptomen på depression kan upplevas olika av män, kvinnor och barn. För att diagnosticera depression brukar man använda följande symptom:

 • sänkt grundstämning (för individen onormal nedstämdhet)
 • intresseförlust eller glädjeförlust
 • energiförlust, ökad uttröttbarhet
 • minskat självförtroende eller självkänsla
 • skuldkänslor, självförebråelser
 • återkommande tankar på död, självmord eller självmordsbeteende
 • kognitiv störning, koncentrationsstörning
 • psykomotorisk hämning eller agitation
 • sömnstörning
 • aptitstörning (ökad eller minskad och med påföljande viktförändring)

Vad orsakar depression?

Det finns inte en enda orsak till  depression. Det finns många möjliga orsaker till depression som kan sträcka sig från biologiska till yttre omständigheter. Vanliga orsaker inkluderar, men är inte begränsade till:

 • familjehistorik
 • tidiga barndomstrauma
 • hjärnstruktur och utveckling
 • sjukdomar som sömnlöshet eller uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitet
 • användning av alkohol/droger
 • låg självkänsla
 • andra psykiska sjukdomar
 • vissa mediciner
 • omvälvande livshändelser som t.ex. förlust av en närstående, ekonomisk stress, att flytta till nytt boende eller land, skilsmässa 

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Hur är depression och beroende sammankopplat?

När en person lider av depression och beroende så förstärks de negativa symptomen. Det är inte ovanligt att personer självmedicinerar sin depression med hjälp av alkohol och droger. På kort sikt kan depressionssymptomen lindras på detta sätt men på lång sikt så förstärker de depressionen.. Depression och substansanvändning underblåser därför varandra och skapar en ond och till synes ostoppbar cirkel. De två orden som används för detta är samsjuklighet eller dubbeldiagnos.

Varningstecken på ett beroende är:

 • ökad tolerans av substansen
 • abstinenssymptom när man slutar tvärt eller minskar intagett
 • oförmåga att sluta 
 • det påverkar andra saker i livet, som personliga relationer och ansvarsområden

Behandling

Rekommendationen för personer med samsjuklighet är att behandla de båda sjukdomarna samtidigt. Det kan dock vara svårt att hitta sådana behandlingsprogram i den vanliga sjukvården.

Fördelen med integrerade behandlingsprogram är man kan behandla beroendet samtidigt som de känslomässiga och psykiska problemen behandlas. Stöd, uppmuntran och motivation är nödvändiga verktyg när man ska kämpa mot depression och substanssyndrom. Klinisk depression kan göra att energin tar slut och du kan känna att behandling kanske inte fungerar. Kombinationen av personlig rådgivning, gruppstöd och familjeterapi kan ge dig den styrka du behöver för att fortsätta ditt tillfrisknande, trots de utmaningar du står inför. Det är möjligt att tillfriskna.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.