Effekter och risker med ecstasy (MDMA)

rehab sverige beroende centrum

Effekter och risker med ecstasy (MDMA)

Ecstasy, eller MDMA, är en syntetisk drog som påverkar det centrala nervsystemet. Läs mer om effekte

Ecstasy, även känt som MDMA, är en syntetisk drog som påverkar det centrala nervsystemet och kan orsaka både eufori och allvarliga hälsoproblem. Denna artikel går igenom vad ecstasy är, dess effekter på kroppen, riskerna med användning och hur du kan få hjälp vid missbruk.2

Viktiga slutsatser

Ecstasy, eller MDMA, är ett syntetiskt centralstimulerande medel som påverkar det centrala nervsystemet, vilket kan leda till förändringar i perception, humör och socialt beteende.

Kortvariga effekter av ecstasy inkluderar känslor av eufori och ökad tillit, men också biverkningar som ångest, rastlöshet och suddig syn. Långvarig användning kan leda till allvarliga hälsoproblem som kognitiva störningar, minnessvårigheter och depression. Det kan också påverka minne och inlärningsförmåga, vilket resulterar i kognitiv dysfunktion.

Ecstasy är klassat som en olaglig substans i Sverige, vilket innebär att innehav, försäljning och användning kan leda till stränga rättsliga påföljder. Dessutom kan missbruk av ecstasy resultera i social isolering och förlorade jobb.1

Introduktion

Ecstasy, eller MDMA som det vetenskapligt kallas, är ett samlingsnamn för ett antal liknande preparat som har centralstimulerande egenskaper och påverkar det centrala nervsystemet. Ursprungligen var MDMA tänkt att användas som ett bantningsmedel, men det tog inte lång tid innan det upptäcktes att det hade andra, mycket kraftfulla effekter.

Dessa effekter, som vi kommer att diskutera mer i detalj senare, kan vara både upp- och nedslående. De kan förändra en persons perception, humör och sociala beteende på sätt som kan vara både attraktiva och avskräckande. Detta är en del av orsaken till varför ecstasy har blivit så populärt bland vissa grupper, men också varför det är så viktigt att förstå riskerna.2

Vad är Ecstasy (MDMA)?

Ecstasy är ett samlingsnamn för olika preparat, däribland MDMA. Det är viktigt att vara medveten om de olika substanserna som kan ingå. MDMA, eller 3,4-metylendioximetamfetamin, är den aktiva ingrediensen i ecstasy som ger de psykoaktiva effekterna. Det är en syntetisk drog, vilket innebär att den inte är naturligt förekommande utan tillverkas i laboratorier.

MDMA var ursprungligen tänkt att användas som ett bantningsmedel när det först utvecklades i början av 1900-talet. Det var först mycket senare, på 1970-talet, som det började användas som en drog. Idag är ecstasy mest känt för sina centralstimulerande och hallucinogena effekter, vilket har gjort det populärt inom vissa kretsar.1

Hur påverkar ecstasy kroppen?

När en person tar ecstasy, påverkas det centrala nervsystemet, vilket leder till en rad fysiologiska förändringar. En av de mest omedelbara effekterna är en ökning av hjärtfrekvensen och blodtrycket. Dessa effekter kan vara särskilt riskabla för personer med hjärt- eller blodtrycksproblem.4

Ecstasy kan också orsaka förändringar i perceptionen. Användare rapporterar ofta om känslor av förvrängd verklighet, inklusive visuell distorsion och hallucinationer. Parallellt med dessa förändringar av perceptionen, kan ecstasy också leda till en falsk känsla av tillgivenhet och ökad tillit, vilket beror på drogens förmåga att stimulera frisättningen av hormoner som oxytocin och vasopressin.4

Men trots dessa tillsynes positiva effekter, kommer ecstasy med en mörk sida. Användning av ecstasy kan leda till:

 1. Nedsatt omdöme, vilket ökar risken för farliga beteenden.
 2. Påverkan på hjärnans kemiska system genom att öka serotoninnivåerna avsevärt.
 3. Neurologiska skador och psykiska problem på lång sikt.4

Kortvariga effekter av ecstasy

Efter att ha tagit ecstasy, kan användare uppleva en rad kortvariga effekter. Dessa inkluderar känslor av eufori, ökad tillit och intimitet, samt glädje och upprymdhet. Men ecstasy kan också orsaka känslor av oro, rastlöshet, ångest och i vissa fall förtvivlan. Fysiska symtom kan omfatta:

 • Vidgade pupiller
 • Suddig syn
 • Illamående
 • Förstorade pupiller
 • Hetsätande.4

Många användare upplever dessa effekter, vilka kan vara obehagliga och även farliga, bland annat om man befinner sig i en miljö där man är osäker eller obekväm.4

Trots de negativa effekterna, kan vissa användare känna en stark önskan att uppleva ecstasy igen. Detta kan vara på grund av drogens centralstimulerande effekter, som kan ge användaren en känsla av ökad energi och hyperaktivitet. Men att ge efter för denna önskan och ta höga doser kan leda till ett beroende, vilket för med sig sina egna risker och komplikationer, t.ex. hälsoproblem och sociala konsekvenser.4

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Långsiktiga risker och hälsoproblem av ecstasy

Långvarig användning av ecstasy kan leda till en rad biverkningar och hälsoproblem, såsom:5

 • Kognitiva problem
 • Minnes- och inlärningssvårigheter
 • Humörstörningar
 • Ångest
 • Paranoia
 • Muskelspänningar
 • Depressioner
 • Psykoser
 • Utmattning
 • Trötthet
 • Sömnsvårigheter6

En av de mest oroande effekterna av långvarig ecstasy-användning är den skada som drogen kan orsaka på hjärnans serotoninproducerande neuroner. Efter en längre tids användning kan serotonin-depåerna i hjärnan bli utarmade, vilket kan leda till att man får sämre effekt av drogen. Detta kan påverka känslor som glädje och irritation och kan leda till långvariga humörstörningar.7

Slutligen, kombinationen av ecstasy och antidepressiva läkemedel kan leda till ett livshotande tillstånd kallat serotonergt syndrom. Detta är ytterligare en anledning till varför det är så viktigt att undvika ecstasy, särskilt om man redan tar mediciner för att hantera andra hälsoproblem.1

Ecstasy och andra droger

Ecstasy interagerar inte bara med hjärnans kemiska system, utan också med andra droger. Kombinationen av ecstasy och antidepressiva läkemedel kan öka risken för serotonergt syndrom, ett livshotande tillstånd. Dessutom kan denna kombination förändra eller blockera effekterna av ecstasy, vilket kan ge oönskade eller oväntade effekter.5

Det är också viktigt att notera att ecstasytabletter ofta innehåller flera skilda substanser förutom MDMA. Dessa kan omfatta allt från koffein till amfetamin, vilket kan förändra hur drogen påverkar användaren och öka risken för oväntade eller skadliga effekter.3

Laglig status och samhälleliga konsekvenser

Förutom de fysiska och psykiska riskerna, finns det också juridiska och sociala konsekvenser att tänka på när det gäller ecstasy. I Sverige klassas ecstasy som narkotika och dess innehav, försäljning och användning är strängt förbjudet enligt svensk lag. Att inneha ecstasy kan leda till allvarliga rättsliga påföljder, inklusive fängelse.8

Dessutom kan användning av ecstasy leda till sociala problem, såsom minskad intimitet till andra personer. Användare kan uppleva social isolering och stigmatisering på grund av sitt drogbruk. Detta kan också påverka användarens arbetsliv negativt, inklusive förlust av jobb.8

Varför bör man undvika ecstasy?

Sammanfattningsvis finns det många allvarliga skäl att undvika ecstasy:

 1. De fysiska och psykiska riskerna.
 2. Den beroendeframkallande naturen.
 3. De negativa sociala effekterna.
 4. Den olagliga statusen.

Dessutom kan kontinuerlig användning av ecstasy orsaka allvarliga fysiska risker, såsom överhettning, uttorkning och skador på organ. Det kan också leda till abstinenssymtom, som trötthet, irritabilitet, sömnsvårigheter, depression och ångest. Det kan leda till att personen drar sig undan och kanske till och med känner sig ensam. Det är viktigt att vara medveten om hur det kan påverka ens relationer.1

image-to-be-used-for-web.jpg

Är ecstasy beroendeframkallande?

Ecstasy har en stark potential att vara beroendeframkallande. Trots att den inte orsakar fysiskt beroende på samma sätt som vissa andra droger, kan den psykologiska lockelsen av de positiva effekterna leda till ett starkt begär att använda drogen igen. Långvarig användning kan leda till tolerans, vilket innebär att högre doser krävs för att uppnå samma effekt. Detta kan öka risken för överdosering och andra skadliga konsekvenser.5

Hur påverkar ecstasy hjärnan?

Ecstasy påverkar hjärnan genom att öka frisättningen och hämma återupptaget av serotonin, dopamin och noradrenalin. Detta leder till en överbelastning av dessa signalsubstanser i hjärnan, vilket orsakar de karakteristiska effekterna som eufori, ökad empati och energi. Långvarig användning kan dock leda till utarmning av serotonindepåerna och skada på serotoninproducerande neuroner. Detta kan resultera i kroniska problem med humör, kognition och sömnreglering.7

Hur Stockholms beroendeklinik hjälper dig med ecstasyberoende

Stockholms beroendeklinik erbjuder ett omfattande öppenvårdsprogram för personer som kämpar med ecstasyberoende. Behandlingen börjar med en noggrann bedömning för att identifiera individuella behov och utforma en skräddarsydd vårdplan. Terapi, både individuell och i grupp, är en central del av behandlingen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) används för att hjälpa patienter att identifiera och förändra problematiska tankemönster och beteenden relaterade till drogmissbruket.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en annan viktig behandlingsmetod som syftar till att stärka patientens inre motivation till förändring. Psykoedukation erbjuds också för att öka patientens kunskap om effekter och risker med ecstasy, samt färdigheter för att hantera begär och undvika återfall.

Vid behov kan läkemedelsbehandling ordineras för att hantera abstinens, sug och eventuella samsjukligheter som depression eller ångest. Kliniken samarbetar även med socialtjänst och andra relevanta aktörer för att säkerställa ett heltäckande stöd för patienten.

Målet med behandlingen är att hjälpa patienten att uppnå och bibehålla drogfrihet, förbättra sin övergripande hälsa och livskvalitet samt återuppbygga relationer och sociala funktioner som påverkats av missbruket.

Stockholms beroendeklinik erbjuder även stöd till anhöriga som påverkas av en närståendes ecstasymissbruk. Detta kan inkludera familjerådgivning och deltagande i stödgrupper.

Hjälp och stöd vid missbruk

Om du eller någon du känner kämpar med ecstasymissbruk, finns det hjälp att få. Vårdcentraler och öppna jourmottagningar kan ge stöd, särskilt om du upplever abstinens eller har självmordstankar. Vid akuta situationer relaterade till ecstasymissbruk kan akut sjukvårdsrådgivning nås genom att ringa 1177 för bedömning och vägledning.

Det finns också flera behandlingsalternativ tillgängliga för den som söker behandling, inklusive:

 1. Motivationshöjande samtal,
 2. Kognitiv beteendeterapi (KBT),
 3. 12-stegsprogram,
 4. Läkemedelsassisterad rehabilitering.

Självhjälpsgrupper kan också vara en viktig resurs för de som söker stöd vid ecstasymissbruk. Närstående kan också dra nytta av stödorganisationer som Droghjälpen och Alkoholhjälpen för att hantera situationer där någon i deras närhet missbrukar droger.

Sammanfattning

Ecstasy är en farlig drog som har allvarliga fysiska, psykiska, juridiska och sociala konsekvenser. Trots dess attraktiva effekter, som känslor av eufori och ökad intimitet, är riskerna och de negativa konsekvenserna av ecstasyanvändning för allvarliga för att ignorera. Det är viktigt att sätta hälsan först och att undvika användning av ecstasy. Om du eller någon du känner behöver hjälp med att hantera ecstasymissbruk, kontakta Stockholms beroendeklinik idag för att få hjälp.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel.

 • Vad är ecstasy?

  Ecstasy är ett samlingsnamn för MDMA och andra liknande preparat som är kända för sina centralstimulerande och hallucinogena effekter. Det är en populär typ av narkotika som ofta används på fester.

 • Vilka är de kortvariga effekterna av ecstasy?

  De kortvariga effekterna av ecstasy innefattar känslor av eufori och ökad tillit, men kan också leda till oro, ångest och fysiska symtom som suddig syn och illamående. Detta kan påverka individen negativt under den korta tidsperioden efter intag.

 • Vilka är de långsiktiga riskerna med ecstasyanvändning?

  Ecstasyanvändning kan leda till allvarliga konsekvenser som kognitiva problem, minnesstörningar, humörsvängningar och sömnproblem på lång sikt. Långvarig användning kan särskilt påverka minne och inlärningsförmåga, vilket kan leda till kognitiv dysfunktion. Dessa risker bör beaktas innan man överväger att använda substansen.

 • Är ecstasy lagligt i Sverige?

  Nej, ecstasy är inte lagligt i Sverige utan klassas som narkotika, vilket innebär att dess innehav, försäljning och användning är strängt förbjudet enligt svensk lag.

 • Var kan jag få hjälp om jag kämpar med ecstasymissbruk?

  Du kan få hjälp genom att kontakta vårdcentraler, öppna jourmottagningar eller ringa sjukvårdsrådgivningen på 1177 för akut stöd. Det finns även olika behandlingsalternativ och självhjälpsgrupper tillgängliga för dig. Kontakta Stockholms beroendeklinik idag för att få råd och hjälp.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.