Alkoholförgiftning: Symtom, risker och behandling


När blir berusning alkoholförgiftning och vilka snabba åtgärder krävs? Lär dig känna igen tecken på akut alkoholförgiftning, för att snabbt kunna ingripa för att rädda liv. Läs vidare för att förstå symtom, behandling och tillfrisknande från denna farliga följd av för hög alkoholkonsumtion.

Viktiga slutsatser

 1. Alkoholförgiftning uppstår när en person konsumerar mer alkohol än kroppen kan förbränna vilket påverkar vitala funktioner och kan vara livshotande vid höga promillenivåer.
 2. Tidiga tecken på alkoholförgiftning inkluderar koordinationssvårigheter, humörsvängningar och sluddrande tal, med risk för livshotande tillstånd som koma och förlorande av medvetande vid högre promillenivåer.
 3. Behandling av alkoholförgiftning innefattar övervakning av vitala funktioner och kan kräva intensivvård, medan blandkonsumtion av alkohol och andra droger ökar risken för farliga interaktioner och allvarliga hälsoproblem.

Vad är alkoholförgiftning?

Alkoholförgiftning uppstår när vi konsumerar mer alkohol, eller mer specifikt etanol, än vad vår kropp klarar av att förbränna. När vi dricker för mycket alkohol blir det för mycket för vår kropp att hantera. Detta kan påverka våra vitala funktioner, inklusive:1

 • Kroppstemperatur
 • Andning
 • Hjärtfrekvens
 • Kräkreflex
missbruksbehandling

Redan vid en alkoholhalt på 0,5 promille i blodet anses du ha en alkoholförgiftning medicinskt sett. Men det är inte förrän du når runt 3 till 4 promille som du är i livshotande risk. Denna mängd alkohol motsvarar ungefär 300-400 ml ren alkohol, vilket är lika med 7-9 flaskor vin eller 20-25 starköl.3

Alkoholförgiftning kan vara en konsekvens av alkoholism och alkoholmissbruk. Det vill säga, personer som har en historia av att regelbundet konsumera stora mängder alkohol har en högre risk att drabbas av alkoholförgiftning.4

Men även om du inte har ett alkoholberoende, är det viktigt att förstå att allvarlig alkoholförgiftning kan hända alla som dricker stora mängder alkohol på kort tid.2

1. Mild alkoholförgiftning (0,5-1,5 promille)

För att kunna agera snabbt och effektivt vid misstanke om alkoholförgiftning är det viktigt att veta vilka de tidiga tecknen är. Mild alkoholförgiftning upplevs vid en alkoholhalt mellan 0,5 och 1,5 promille i blodet och kännetecknas av:5

 • Pratighet
 • Eufori
 • Långsammare reaktioner
 • Långsammare tal

2. Måttlig alkoholförgiftning (1,5-3 promille)

När alkoholhalten i blodet stiger till högre promillenivåer mellan 1,5-3 promille börjar tecken på måttlig alkoholförgiftning att uppträda. Dessa symtom kan inkludera:

 • Koordinationssvårigheter
 • Humörsvängningar
 • Sluddrande tal
 • Desorientering
 • Minskade hämningar
 • Försämrad kroppskontroll
 • Hängande ögonlock
 • Alkoholdoft
 • Eventuell aggressivitet

Ett annat tidigt tecken på måttlig alkoholförgiftning kan vara kalla och svettiga händer. Om du märker något av dessa symtom hos en person som har druckit alkohol, bör du vara uppmärksam på att personen kan vara på väg att utveckla en alkoholförgiftning.10

3. Uttalad alkoholförgiftning (3-4 promille)

Uttalad alkoholförgiftning kan vara myckt allvarlig och kännetecknas av följande symtom:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärta
 • Diarré
 • Koordinationssvårigheter
 • Gångsvårigheter
 • Stökigt eller våldsamt beteende
 • Medvetandepåverkan
 • Osammanhängande tal och tankar

Dessa symtom börjar vanligtvis att uppträda när promillehalten i blodet överstiger 2,0, vilket betraktas som en betydande förgiftning hos en vuxen person.

För ungdomar kan allvarliga symtom uppstå redan vid promillenivåer över 2,5. Detta är viktigt att förstå, särskilt för föräldrar och vårdgivare till tonåringar och unga vuxna.6

4. Livshotande alkoholförgiftning (över 5 promille)

Livshotande alkoholförgiftning inträffar vid en alkoholhalt över 4,5 promille hos kvinnor och över 5 promille hos män. Alkoholförgiftning kan snabbt bli ett livshotande tillstånd om det inte behandlas omgående. Livshotande alkoholförgiftning kan visa sig genom:

 • Koma
 • Kramper
 • Djup sömn med snarkande
 • Långsam andning
 • Cirkulatorisk påverkan
 • Hypoxi
 • Andningsdepression
 • Hyperapné (högröd, blålila ansiktsfärg)

Dessa är allvarliga symtom att se upp för, inklusive våldsamt eller stökigt beteende.

Den vanligaste dödsorsaken vid akut alkoholförgiftning är att personen slutar andas, på grund av att alkohol slår ut andningscentret. Detta är en skrämmande konsekvens av att dricka stora mängder alkohol och är en påminnelse om hur viktigt det är att konsumera alkohol ansvarsfullt.7

En persons blodalkoholkoncentration (BAC) kan fortsätta att stiga även om den svimmar när alkohol i magen och tarmen fortsätter att komma in i blodomloppet. Att anta att personen kommer att ”sova av sig” är farligt.8

Beroende av alkohol?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att hitta en skräddarsydd behandling som passar dig.

Behandling av alkoholförgiftning

Behandling av alkoholförgiftning varierar beroende på allvarlighetsgrad och kan innefatta övervakning av vitala funktioner, syre, intravenös vätska och intensivvård.

Låt oss undersöka vad detta innebär i mer detalj.

På sjukhus

När en person anländer till akuten med tecken på alkoholförgiftning genomförs följande åtgärder:

 1. Triage för att avgöra allvarlighetsgrad och prioritetsordning för vård.
 2. Patientens vitala funktioner övervakas noggrant.
 3. Vid behov ges syre och intravenös vätska för att stabilisera tillståndet.

Om patienten uppvisar en störning i medvetandegraden kan detta kräva intubation och mekanisk ventilation för att säkra luftvägen. Patienter som misstänks ha en särskilt hög alkoholnivå eller som är i riskzonen för allvarliga komplikationer kan behöva behandling på intensivvårdsavdelning.

En klinisk utredning kan innefatta följande tester för att bestämma lämplig behandling vid alkoholförgiftning:

 • S-etanol
 • S-metanol
 • Blodstatus
 • Blodtryck
 • Neurologisk undersökning

Patienter med alkoholförgiftning som även har konsumerat andra droger kan behöva förlängd övervakning, även efter att de skenbart vaknat.5

Hemma

Lindriga och måttliga alkoholförgiftningar kräver ofta ingen sjukhusvård utan kan hanteras med övervakning hemma. Om en person misstänks ha alkoholförgiftning men endast har konsumerat alkohol, bör denne läggas i stabilt sidoläge och tillåtas sova av sig ruset under noggrann övervakning så länge andning och puls är normal.

Det är kritiskt att övervaka en person som uppvisar effekterna av kraftig berusning, inklusive kontroll av:

 • Medvetande
 • Andning
 • Puls
 • Ansiktsfärg
 • Hängande ögonlock
 • Fuktig blick

Detta för att undvika livshotande komplikationer. Om en alkoholförgiftad person även har intagit andra droger är det av yttersta vikt att övervaka individens tillstånd noggrant eftersom andningssvårigheter och förlust av medvetande kan återkomma.11

Risker med blandkonsumtion

Blandkonsumtion av alkohol med andra droger eller läkemedel kan leda till farliga läkemedelsinteraktioner och allvarligare förgiftning. Varje år dör mellan 100 och 200 personer av alkoholförgiftning, där blandkonsumtion ofta är en bidragande faktor. I USA har det skett en markant ökning av dödsfall orsakat av felanvändning av receptbelagda läkemedel, särskilt i kombination med alkohol.

Samtidigt intag av läkemedel kan förstärka den toxiska effekten av alkohol, vilket resulterar i blandintoxikation. Detta innebär att de negativa effekterna av varje substans förstärks när de konsumeras tillsammans, vilket ökar risken för allvarliga hälsoproblem.

Det kan krävas förlängd övervakning av patienter med alkoholförgiftning som även har konsumerat andra droger, även efter att de skenbart vaknat. Detta är särskilt viktigt att tänka på om du har en vän eller familjemedlem som regelbundet konsumerar både alkohol och andra droger.12

Alkoholförgiftningens långsiktiga konsekvenser

Alkoholförgiftning kan ha långsiktiga konsekvenser, särskilt om personen regelbundet dricker till den grad att de blir förgiftade. Risken för att utveckla ett alkoholberoende ökar med upprepad berusningsdrickande. Enstaka fall av alkoholförgiftning ger vanligtvis inga långsiktiga skador på kroppen, men bör ses som en varningssignal för att omvärdera ens alkoholkonsumtion.

Ökad tillgänglighet till alkohol under ungdomsåren är associerad med en högre risk att senare i livet bli beviljad sjukersättning på grund av alkoholberoende och psykiska problem. Dessutom, barn till unga mödrar som upplevt ökad tillgänglighet till alkohol kan ha en något ökad risk för alkoholrelaterade hälsoproblem senare i livet.

Det är därför viktigt att vi inte bara fokuserar på de omedelbara konsekvenserna av alkoholförgiftning, utan också förstår de långsiktiga effekterna av detta tillstånd.7

Om någon har alkoholförgiftning

Om du tror att någon har alkoholförgiftning:

 • Ring 112 och fråga efter ambulans.

 • Vänd dem på sidan och lägg en kudde under huvudet – så att de inte kvävs av sina egna spyor.

 • Försök inte få personen att kräkas.

 • Lämna dem inte ensamma för att ”sova bort det”, även om de verkar andas normalt – alkoholhalterna kan fortsätta stiga i upp till 30 till 40 minuter efter den sista drinken.

Även om man kan dö av alkoholförgiftning så blir de flesta friska. Speciellt om de vårdas ordentligt.9

Behandling för alkoholförgiftning

För de som kämpar med alkoholberoende erbjuder Stockholms beroendeklinik en heltäckande behandling. Behandlingsprogrammet bygger på principerna av kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal, där deltagarna förväntas arbeta självständigt och ägna tid åt övningar samt tillämpa nya strategier i sin vardag.

Patienter i behandlingsprogrammet får individuell återkoppling och stöd från en behandlare, vilket är en väsentlig del av processen. Denna återkoppling kan hjälpa patienten att göra anpassningar till sina beteenden och tankar som kan bidra till deras alkoholberoende.

Efter genomfört program kallas patienterna till återbesök för utvärdering av behandlingsresultatet och för att diskutera eventuellt fortsatt stöd. Detta helhetstänk kring behandling ger patienterna den bästa chansen till långvarigt tillfrisknande.

Sammanfattning

Alkoholförgiftning är ett allvarligt tillstånd som kan ha både omedelbara och långsiktiga konsekvenser. Det är viktigt att förstå riskerna med att dricka stora mängder alkohol, särskilt i kombination med andra droger eller läkemedel. Vi hoppas att den information vi har delat här kan hjälpa dig att göra säkrare val när det gäller alkoholkonsumtion och att kunna identifiera de tidiga tecknen på alkoholförgiftning. Kom ihåg, om du eller någon du känner misstänks ha alkoholförgiftning, sök vård omedelbart.

Vanliga frågor och svar

Vilka är tecknen på alkoholförgiftning?

Tecknen på alkoholförgiftning inkluderar illamående, kräkningar, buksmärta, desorientering, minskade hämningar och försämrad kroppskontroll. Om någon visar dessa tecken bör man söka vård omedelbart.

Hur kan jag förhindra alkoholförgiftning?

För att förhindra alkoholförgiftning är det bäst att dricka måttligt och undvika att blanda alkohol med andra droger eller läkemedel. Ha en säker och trevlig kväll!

Vad är behandlingen för alkoholförgiftning?

Behandlingen för alkoholförgiftning kan innefatta övervakning av vitala funktioner, tillförsel av syre och intravenös vätska vid behov för att säkerställa patientens välmående. I allvarliga fall kan intensivvård behövas.

Kan alkoholförgiftning leda till långsiktiga skador?

Ja, enstaka fall av alkoholförgiftning ger vanligtvis inga långsiktiga skador, men upprepat berusningsdrickande kan öka risken för alkoholberoende.

Vad gör jag om jag misstänker att någon har alkoholförgiftning?

Ring omedelbart 112 och sök vård om du misstänker att någon har alkoholförgiftning.