Hos oss behöver du som arbetsgivare inte teckna samarbetsavtal eller bli medlem. Vi skräddarsyr istället varje insats och ni betalar bara för de tjänster som ni behöver.

I Sverige är det arbetsmiljölagen som anger arbetsgivarens ansvar, som handlar om att förebygga och åtgärda psykisk ohälsa på arbetsplatsen. I detta ansvar ingår också ansvaret för beroendeproblem. Drog- och alkoholproblem påverkar inte bara den enskilde men även kollegor, arbetskamrater, familjer, vänner och samhället i stort. På Stockholms beroendeklinik hjälper vi dig som arbetsgivare i processen, från alkohol- och drogrelaterade incidenter till slutförd behandling och efterbehandlingsplan. Vi erbjuder även utbildning och förebyggande insatser och samarbetar med flera av landets största organisationer inom företagshälsovård.

Vad behöver du tänka på som chef?

Som arbetsgivare har du ansvar för rehabiliteringen och personen får inte avskedas så länge hen deltar aktivt i sin egen rehabilitering. Behandlingen kan antingen bekostas av kommun, landsting eller arbetsgivaren själv. Nedan följer en checklista för dig som arbetsgivare med saker att tänka på från det att du misstänker att det finns beroendeproblematik hos en medarbetare. Vi på Stockholms beroendeklinik har erfarenhet och kompetens att hjälpa dig i alla av nedanstående steg.

  • Chefsstöd vid incidenter. Här kan vi ge dig verktyg och coachning i hur du tar det första samtalet med medarbetaren och även hur du kan uppmuntra hen till behandling.
  • Utredning och bedömning. Som arbetsgivare har du utredningsansvar vid misstanke eller signaler om psykisk ohälsa. Vi kan göra evidensbaserade bedömningar och diagnosticering med hjälp av vår egen läkare.
  • Behandlingsplan. Med mångårig kompetens och erfarenhet skräddarsyr vi ett upplägg. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att en rehabiliteringsinsats genomförs, men arbetsgivaren har ingen skyldighet att betala för behandlingen.
  • Efterbehandlingsplan och uppföljning. Som arbetsgivare har du ansvar för att få medarbetaren tillbaka till sin sysselsättning. Här har du och medarbetaren tät kontakt med oss, för att se till så att planen för återgång till arbetet följs. Uppföljningen innebär även att vi kan justera de insatser som behövs utifrån behov.
  • Policy för alkohol-, drog- och spelmissbruk och handlingsplan. Om detta inte redan finns på arbetsplatsen kan vi på Stockholms beroendeklinik vara med i skapandet av en sådan, som kan vara bra och trygg att ha inför framtiden. Arbetsgivaren har ett lagstadgat ansvar att upprätta policy och handlingsplan och Stockholms beroendeklinik kan assistera vid skapandet.
Contact Starta din resa mot ett tillfrisknande idag. Ring 08-124 00 284.

Varför ska du som arbetsgivare bekosta behandling?

Som arbetsgivare har du inga skyldigheter att bekosta din anställdas behandling, men vill du ha kontroll över rehabprocessen så bör du betala själv. Inom beroendebehandling pratar vi ofta om motivationsfönstret, som är den fasen där medarbetaren är villig att söka hjälp för sitt beroende och själv önskar en förändring. Att snabbt kunna komma i gång med behandling, utan att behöva ansöka hos kommun eller landsting som ibland kan innebära väntetider, är en av fördelarna med att bekosta vården själv. Alkohol- eller drogproblem kan ge betydande utgifter för arbetsgivaren vilket även är ett argument för att få in sin anställda så snabbt som möjligt i behandling. Den ogynnsamma arbetsmiljön som det medför att ha en aktiv missbrukare på arbetsplatsen innebär, är också en belastning för verksamheten.

Den anställdas alkohol- eller drogproblem påverkar inte endast den själv, utan även hela arbetslaget och arbetsuppgifterna som ska utföras. Arbetsuppgifterna kan komma att bli försenade, få försämrad kvalitet och det kan tyckas svårt att samarbeta med den beroende. Sjukfrånvaron har en tendens att öka i samband med ett beroende, vilket också påverkar arbetsplatsen och gör så att arbetsbördan för kollegorna ökar. Detta kan leda till minskad trivsel och en försämrad team-känsla, om någon kontinuerligt inte kommer till arbetet eller gör sina uppgifter. Spänningar och konflikter kan öka. Det är inte ovanligt att personalomsättningen ökar, som även leder till ökade rekryteringskostnader. Beroendet kan också leda till alkohol- och drogrelaterade olyckor under arbetstid. Förutom att det äventyrar personalens säkerhet, är det kostsamt med tanke på försäkringar, ersättningar och rättsliga processer till följd av olyckorna.

Det finns alltså inga krav på att du som arbetsgivare ska bekosta behandlingen men det ger dig större möjlighet att påverka behandlingsinnehållet och dess omfattning, till skillnad från om kommun eller landsting beviljar den. Vi ger återkoppling på veckobasis och kan säkerställa nykterhet och drogfrihet på arbetsplats med hjälp av digitala hälsoverktyg samt provtagning. Att säkerställa att en medarbetare snabbt kommer igång med en behandling leder också till gladare medarbetare. Missbruket har oftast redan påverkat deras relationer, fysiska, psykiska och mentala hälsa, och livskvaliteten överlag. Hos oss hjälper vi även din medarbetare att på ett säkert sätt återgå till arbetet, med hjälp av våra skräddarsydda lösningar.

Vad händer sen?

När du har hjälpt din anställda att få behandling för sitt beroende, återstår arbetet att fortsätta med att proaktivt förebygga missbruk och beroende på arbetsplatsen. Det finns olika strategier för att göra detta och en framgångsrik strategi kan innehålla följande komponenter:

  • Fortsatt utbildning och medvetenhet kring alkohol- och drogmissbruk och hur det påverkar både den enskilde och arbetsplatsen i sin helhet.
  • Teamarbete för att skapa en kultur av gemenskap och öppenhet, som kan leda till att kollegor stöttar varandra i större utsträckning och där det blir normen att be om hjälp. Att öppet kommunicera om svårigheter i livet, även de privata delarna, kan leda till en större känsla av sammanhang för alla medarbetare.
  • Tydliga alkohol- och drogpolicys och riktlinjer, så att alla på företaget vet vad som gäller. Vissa arbetsplatser har nolltolerans mot alkohol och droger eller så regleras t.ex. hur after works får gå till och om alkohol får vara en del av dem. Riktlinjerna kan även innefatta kontinuerlig utbildning i alkoholens och drogernas konsekvenser eller förebyggande program som medarbetarna kan ta del av.

HÄMTA BROSCHYREN

Tillfrisknandet är möjligt och vi finns här för att hjälpa dig att nå det. Nedan hittar du våra nedladdningsbara broschyrer där du får veta mer om våra olika behandlingsupplägg, får en överblick över våra faciliteter samt hur vi kan stötta dig på din resa i tillfrisknande

Privat läkarmottagning

Det som skiljer oss från andra behandlingsorganisationer är att vi är en privat läkarmottagning som bedriver behandling som står på medicinsk grund. Vi har en egen psykiatriker och kan behandla även andra psykiska och fysiska hälsoproblem som depression, ångest och stressrelaterade diagnoser. Vi är också en del av en större organisation med bas i Storbritannien, Castle Health, och har därför tillgång till en bred kunskapsbas och ett omfattande nätverk som kan erbjuda behandling i flera olika länder. Vi har samma höga sekretesskrav som den vanliga sjukvården.

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen och utgår endast från evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera bästa, möjliga behandlingsupplägg för både den beroende och den anhöriga. Vi erbjuder både enskild såväl som grupp- och familjeterapi. Efterbehandling ingår i våra behandlingsupplägg såväl som stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en unik behandling med hög grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm, på en av Stockholms bäst belägna adresser.

Beroendekliniken är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka. Teamet är multidisciplinärt och vi har vår egen psykiater då vi är en beroendeklinik.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte.

Kontakta oss idag

Vi erbjuder effektiv behandling av beroende av alkohol, droger och spel. Vi behandlar också samsjuklighet. Ring oss på 08-124 00 284 så kan vi hjälpa dig.

Du är nästan där.