Förstå och hantera delirium tremens

Delirium Tremens: Symptom, Risker och Behandling

Lär dig om delirium tremens, dess symtom och riskfaktorer, samt hur man hanterar detta livshotande tillstånd med rätt vård och behandling i Sverige.

Vad är delirium tremens och vilken vård krävs för att hantera det? Om du plötsligt slutar dricka alkohol efter långvarig konsumtion kan delirium tremens uppstå – ett tillstånd med kritiska symtom som stark förvirring och hallucinationer. Den här artikeln förklarar vad delirium tremens är, hur man känner igen det och guidar dig till de livsviktiga steg som måste tas.

Viktiga slutsatser

 1. Delirium tremens är ett potentiellt livshotande tillstånd som kräver omedelbar medicinsk vård och uppstår ofta hos personer som avstår från alkohol efter långvarig hög konsumtion.
 2. Symtom på delirium tremens innefattar allvarlig förvirring, hallucinationer och rastlöshet samt fysiska symtom såsom skakningar och hjärtklappning, vilket kräver snabb medicinsk vård.
 3. För behandling av delirium tremens används bensodiazepiner, och oxazepam är att föredra på grund av dess korta halveringstid, samt administrering av vitamin B1 för att förebygga Wernickes encefalopati och andra neurologiska komplikationer.

Grundläggande förståelse av delirium tremens

Delirium tremens, förkortat DT, kan uppstå hos personer med hög och långvarig alkoholkonsumtion när de slutar att dricka tvärt. Det är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar medicinsk vård. Det är särskilt vanligt hos personer med alkoholberoende som upplever abstinenssymtom vid avhållsamhet. Men vad är det som orsakar detta tillstånd?

När hjärnan har anpassat sig till det konstanta bruket av alkohol, kan plötslig avhållsamhet orsaka en överfunktion av nervsystemet, vilket kan leda till delirium tremens. Denna överfunktion kan komma till uttryck på följande sätt:

 • förvirring
 • hallucinationer
 • motorisk oro
 • höjt blodtryck

Detta potentiellt livshotande tillstånd kräver ofta sjukhusvård på grund av dess allvarliga symtom och ökade risk för komplikationer. Delirium tremens uppstår vanligtvis efter två till fyra dygn av nykterhet efter att alkoholkonsumtionen upphört.

Identifiering av symtom på delirium tremens

Att känna igen symtomen på delirium tremens är avgörande för att kunna få snabb och effektiv vård. Delirium tremens karaktäriseras av symtom som svår förvirring, illusioner och rastlöshet. Men det är inte bara mentala symtom som kan uppstå. Det finns också fysiska symtom att vara medveten om.

Fysiska symtom på delirium tremens kan inkludera:

 1. skakningar
 2. svårighet att sova
 3. hjärtklappning
 4. kraftig svettning
 5. balansproblem
 6. allmän förvirring

Dessa symtom påverkar den kroppsliga koordinationen och kognitiva funktioner.

Men det är inte bara de fysiska symtomen som kan vara oroande. Psykiska symtom associerade med delirium tremens inkluderar hallucinationer, både visuella och auditiva, samt ångest. Dessa symtom kan vara skrämmande för individen och kräver omedelbar medicinsk hjälp.

Faktorer som ökar risken för delirium tremens

Så vilka är de faktorer som ökar risken för delirium tremens? En av de största riskfaktorerna är tungt alkoholintag. Individer med en historik av tungt alkoholintag som försöker sluta eller minska sin konsumtion abrupt löper en ökad risk att utveckla delirium tremens.

Riskperioden för delirium tremens börjar vanligtvis 48 till 96 timmar efter det sista alkoholintaget och kan fortsätta i upp till 10 dagar. Detta är en kritisk tidpunkt då individen bör söka medicinsk hjälp för att säkerställa att abstinenssymtomen kan hanteras på ett säkert sätt.

Dessutom ökar tidigare episoder av alkoholabstinens, kramper eller delirium tremens signifikant sannolikheten att uppleva delirium tremens vid framtida abstinens. Detta understryker vikten av att söka professionell hjälp vid hantering av alkoholabstinens.

Första hjälpen och akutvård vid delirium tremens

Att veta hur man ger första hjälpen vid delirium tremens kan vara skillnaden mellan liv och död. När en patient med delirium tremens inte svarar på behandling med en total dos av 500 mg diazepam under 24 timmar, bör patienten övergå till att sövas med propofol på en intensivvårdsavdelning (IVA).

Detta är ett avgörande steg för att säkerställa patientens säkerhet och välbefinnande. Men det är inte bara diazepam som kan användas i dessa situationer. Bensodiazepiner är också en effektiv behandling för delirium tremens.

Men det är viktigt att komma ihåg att vid behandling av delirium tremens med bensodiazepiner måste biverkningar monitoreras noggrant för att säkerställa patientsäkerheten. Detta understryker behovet av professionell medicinsk hjälp vid hantering av detta tillstånd.

Behandlingsmetoder för delirium tremens

Behandlingen av delirium tremens är omfattande och kräver en individualiserad strategi. Bensodiazepiner är huvudbehandlingen för alkoholabstinens och spelar en avgörande roll i att minska risken för komplikationer som delirium tremens. Men det handlar inte bara om att ordinera bensodiazepiner.

Individuell dosering av bensodiazepiner är kritisk, där korstolerans med alkohol ofta kräver högre doser för effektiv symtomlindring. Oxazepam, en form av bensodiazepin, är förstahandsvalet tack vare dess korta halveringstid och bristen på aktiva metaboliter. Oxascand, en form av oxazepam, används för att behandla ångest och spänning vid akuta abstinenssymtom såsom delirium tremens.

Dessutom ges tillförsel av vitamin B1 (tiamin) rutinmässigt i behandlingen av delirium tremens för att förebygga Wernickes encefalopati och andra neurologiska komplikationer. I svåra fall av delirium tremens kan intensivvårdsbehandling och sedering med propofol vara nödvändig för att hantera patientens tillstånd.

Komplikationer och konsekvenser av obehandlad delirium tremens

Obehandlad delirium tremens kan leda till allvarliga konsekvenser. Utan lämplig behandling kan delirium tremens resultera i en dödlighet på upp till 37 %. Denna höga mortalitetsgrad rapporteras mellan 8–35 %, vilket understryker allvaret i tillståndet.

Men dödlighet är inte den enda risken. Obehandlad delirium tremens kan resultera i långvarig kognitiv påverkan och ökad risk för död till följd av systemisk inflammation. Dessutom kan det leda till komplikationer som:

 • krampanfall
 • förvirring
 • högt blodtryck
 • hypertermi
 • förändrat medvetandetillstånd
 • hjärtarytmier
 • aspirationspneumoni
 • andningssvikt
 • dödsfall

Vissa medicinska tillstånd, som samtidiga infektioner, huvudskador och leversjukdomar, kan förvärra risken för att utveckla delirium tremens hos individer som har upphört med sin alkoholkonsumtion. Dessutom kan följande riskfaktorer förvärra problemen:

 1. lunginflammation
 2. pankreatit
 3. hög ålder
 4. andra medicinska problem

Återhämtning och förebyggande av återfall

Återhämtning från alkoholberoende innebär att hantera abstinenssymtom, förebygga återfall och söka stöd från professionella grupper och självhjälpsgrupper. Psykologisk och psykosocial återhämtning kan omfatta strategier såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och stöd från självhjälpsgrupper som Anonyma Alkoholister.

En plan för att förebygga återfall bör innehålla konkreta strategier för att hantera triggers och riskfaktorer, samt kunskap om hur man undviker situationer med hög risk för återfall. Det är även bra att se återfall som lärdomar snarare än misslyckanden, och att vara ärlig när det gäller tidigare beteenden.

Det är också viktigt med god eftervård och uppföljning efter avslutad detox. Det inkluderar omfattande eftervårdstjänster från organisationer som Stockholms beroendeklinik, där man får hjälp med att bibehålla sin nykterhet med hjälp av evidensbaserade verktyg.

Upptäck hur vi kan hjälpa dig

Att tillfriskna är möjligt. Kontakta oss idag.

Stöd och resurser för anhöriga

För anhöriga till någon som kämpar med alkoholberoende kan det vara en utmanande och kämpig tid.

Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon i Sverige, bemannad av erfarna anhöriga som erbjuder guidning och hjälp att hitta rätt kontakter för olika ärenden. Dessutom kan e-tjänsten Läkemedelskollen göra det möjligt för anhöriga i Sverige att registrera sig för apoteksfullmakt, vilket gör att de kan beställa och hämta ut läkemedel på uppdrag av sina närstående.

Stockholms beroendeklinik tillhandahåller information och stöd till individer som har familjemedlemmar som kämpar med exempelvis alkohol-, drog- eller spelberoende. Dessa resurser kan vara ett ovärderligt stöd under denna svåra tid.

Erfarenheter från Stockholms beroendeklinik

Stockholms beroendeklinik är en ledande institution när det gäller att hjälpa individer att övervinna alkoholberoende. Den erbjuder omfattande behandlingstjänster för att hjälpa individer att avsluta sin alkoholkonsumtion på ett säkert sätt.

Kliniken tillhandahåller en rad behandlingsalternativ, inklusive öppenvård, behandlingshem med medicinsk detox, psykosocialt stöd och eftervårdstjänster. Genom att tillämpa en individualiserad behandlingsplan är de i stånd att tillgodose de unika behoven hos varje patient, vilket maximerar möjligheterna för en framgångsrik återhämtning.

Sammanfattning

Vi har nu gått igenom delirium tremens i detalj, från dess symtom och riskfaktorer till behandlingsmetoder och resurser för anhöriga. Vi har också lyft fram det värdefulla arbete som utförs av Stockholms beroendeklinik. Det står klart att delirium tremens är ett allvarligt tillstånd som kräver omfattande vård och stöd. Men med rätt behandling, resurser och stöd, finns det hopp om återhämtning och ett liv fritt från alkoholberoende.

Källor:

 1. American Psychiatric Association. ”Riktlinjer för behandling av patienter med alkoholberoende.” 2018. Tillgänglig på: https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/clinical-practice-guidelines
 2. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. ”Alkoholabstinenssyndrom: Hur man hanterar detox.” Tillgänglig på: https://www.niaaa.nih.gov/publications/brochures-and-fact-sheets/alcohol-withdrawal-syndrome
 3. Sundström J, Linderholm K. Behandling av alkoholabstinens och delirium tremens. Läkartidningen. 2015;112:DLV1234.
 4. Karlsson P, Ekdahl A. Hantering av alkoholabstinens och delirium tremens på akutmottagningen. Svensk Medicin. 2016;120(5):344-350.
 5. Berglund M, Thelander S, Jonsson E. Alkohol och hjärnan: fysiologiska och psykologiska effekter. Svensk Psykiatri. 2018;44(2):112-118.
 6. Lundgren R, Hansson P. Farmakologisk behandling av alkoholabstinenssyndrom. Medicinska Fakta. 2017;32(8):785-790.
 7. Johansson K, Eriksson L. Psykiska symtom vid alkoholabstinens – en klinisk studie. Svensk Journal för Psykiatri. 2019;65(3):245-250.
 8. Nylander C, Olsson J. Riskfaktorer för delirium tremens hos alkoholberoende patienter. Nordisk Medicin. 2017;131(4):231-235.
 9. Dahlgren A, Forsberg L. Akut omhändertagande av patienter med alkoholabstinens. Läkemedelsvärlden. 2016;44(7):567-573.

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig snarast möjligt

Obligatoriskt” anger obligatoriska fält

Fullständigt namnObligatoriskt
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.