Hur kan arbetsgivare stötta anställda med beroendeproblem?


Det råder ingen tvekan om att beroendeproblem bland anställda utgör en svår utmaning för arbetsgivare. Dessa problem påverkar inte bara den enskilda individens hälsa och välbefinnande, utan förmodligen också arbetsplatsens produktivitet, säkerhet och arbetsklimat. Som arbetsgivare vill man naturligtvis stötta och hjälpa anställda som kämpar med drogmissbruk, alkoholmissbruk eller spelmissbruk. I Sverige är det dessutom, enligt arbetsmiljölagen, ett krav att arbetsgivare erbjuder behandling till sina anställda som lider av dessa problem.

Denna artikel besvarar de frågor som du som arbetsgivare kanske ställer dig när du ställs inför den här problematiken på din arbetsplats.

  • Vilket ansvar ligger på dig som arbetsgivare?
  • Hur kan du förebygga att missbruksproblem uppstår på din arbetsplats?
  • Hur kan du hjälpa och stötta en anställd med beroendeproblem?
  • Hur kan du uppmuntra en anställd att söka hjälp?
  • Var hittar man bra och professionell hjälp?

Vilket ansvar ligger på dig som arbetsgivare?

Som arbetsgivare har du enligt Socialförsäkringsbalken och Arbetsmiljölagen ett rehabiliteringsansvar för dina anställda. Om en arbetstagare får nedsatt arbetsförmåga på grund av skada eller sjukdom har du skyldighet att se till att en rehabiliteringsplan utformas så att den anställda kan återgå till arbetet på lång sikt. Ansvaret gäller oavsett typ av anställningsform – fast anställning, tillsvidareanställning eller visstidsanställning. Eftersom alkoholberoende, drogberoende och spelberoende klassas som sjukdom, så ingår det i rehabiliteringsansvaret.

Det finns inget krav på att arbetsgivaren ska bekosta behandlingen men många arbetsgivare väljer ändå att göra det för att få kontroll över rehabiliteringsprocessen. Det mest kostnadseffektiva är naturligtvis att jobba på ett förebyggande sätt så att riskerna för beroendeproblematik på arbetsplatsen minimeras.

Hur kan du förebygga att missbruksproblem uppstår på din arbetsplats?

Här följer några förslag på vad du som arbetsgivare kan göra för att förebygga att beroendeproblem uppstår på din arbetsplats:

1. Skapa en stödjande arbetsplatskultur

En viktig första åtgärd är att skapa en stödjande arbetsplatskultur där anställda känner sig trygga att söka hjälp och öppet vågar diskutera eventuella problem de kan ha. För att nå dit är det viktigt att du som arbetsgivare skickar ut rätt signaler till dina anställda. Föregå med gott exempel och visa att du är tillgänglig om någon vill prata om sina beroendeproblem. Nämn på möten och i privata samtal att du vill ha en öppen kommunikation på arbetsplatsen, att ni som företag är inkluderande och står för icke-dömande attityder och att ni värdesätter anställdas hälsa och välbefinnande.

Skapa tillfällen för dina arbetstagare att kunna prata med dig på tu man hand och betona att du värnar om deras integritet och att du kan bevara förtroenden och aldrig skulle sprida vidare konfidentiella upplysningar.

2. Utbildning och medvetenhet

Erbjud alla anställda utbildning om drog-, alkohol- och spelproblem. Gemensamma utbildningssessioner öppnar upp kommunikationen och ökar allas förståelse och gör det enklare för en arbetstagare att prata med dig om sitt problem.

Utbildningen kan inkludera information om tidiga varningssignaler på drog- och alkoholmissbruk, vilka konsekvenser det för med sig samt vilka resurser för behandling och rehabilitering som finns tillgängliga.

3. Implementera en drog- och alkoholpolicy

En tydlig och konkret drog- och alkoholpolicy är viktig för att sätta gränser på arbetsplatsen. Alla anställda ska kunna känna sig trygga med att veta vad som förväntas av dem och vad som inte är okej. Policyn bör innehålla information om nolltolerans för användning av droger och alkohol på arbetsplatsen, rutiner för alkohol- och drogtester samt vilka konsekvenser det för med sig om man överträder policyn. Det är också viktigt att policyn alltid finns tillgänglig för alla anställda.

Vi på Stockholms beroendeklinik har lång erfarenhet av alla de här tre punkterna och kan hjälpa dig att utarbeta alla de förebyggande åtgärder som behövs på din arbetsplats. Om du kontaktar oss berättar vi gärna mer om vad du kan göra för att förebygga drog- och alkoholmissbruk på arbetsplatsen.

Hur kan du hjälpa och stötta en anställd med beroendeproblem?

Som arbetsgivare är det inte bara viktigt att förebygga drog- och alkoholproblem, utan också att erbjuda professionell hjälp om det kommer fram att en anställd lider av ett missbruksproblem. Om du som arbetsgivare är insatt i vad du kan göra kan du reagera snabbt och förbättra möjligheterna att din arbetstagare så snart som möjligt kan vara tillbaka i god arbetsform igen.

Här följer några tips på vad du kan göra:

1. Erbjud behandlingsprogram

Det är viktigt att anställda med beroendeproblem snabbt erbjuds professionell behandling och stöd. Det är en skyldighet som arbetsgivare i Sverige har. Det kan innefatta att erbjuda tillgång till specialiserade vårdprogram, behandlingsformer eller rådgivningstjänster. Det är också viktigt att ge anställda möjlighet till flexibla arbetsarrangemang för att underlätta deras rehabiliteringsprocess.

2. Implementera stödsystem

Att erbjuda stödsystem och resurser för anställda med drog- och alkoholproblem kan vara avgörande för att de ska kunna övervinna sitt beroende och återgå till en hälsosam livsstil. De kan behöva hjälp med att etablera kontakt med lämpliga behandlingscenter och att hitta tillförlitlig information som ger dem den hjälp och support de behöver.

3. Hjälp dem att återanpassa sig

När en anställd har fått behandling för ett missbruksproblem är det viktigt att erbjuda stöd för att underlätta en smidig återgång till arbetsplatsen. Det kan innefatta sådant som att anpassa arbetsuppgifter och arbetsbelastning efter personens omständigheter, erbjuda mentorskap eller coachning samt hålla en kontinuerlig dialog för att säkerställa att den anställde trivs och kan känna att hen klarar av sin arbetsvardag.

Vi på Stockholms beroendeklinik har många års erfarenhet av alla de steg man kan behöva ta för att hjälpa en anställd att söka vård och behandling. Kontakta oss så kan vi utarbeta en process som passar ditt företag.

Hur kan du uppmuntra en anställd att söka hjälp?

När du har kommit fram till att du måste prata med en anställd om att hen bör söka hjälp underlättar det väldigt mycket om du direkt kan erbjuda specifik hjälp och inte lämnar över det ansvaret till den anställde vilket ökar risken för att det inte blir av. Det gör det också mycket lättare för dig att hantera det känsliga samtalet om du har något konkret att erbjuda.

På Stockholms beroendeklinik har vi en gedigen erfarenhet i hur man tar hand om det här svåra samtalet. Du kan kontakta oss redan innan behov uppstår, så att vi kan hjälpa dig vidare i processen. Vi kan gå igenom vilka indicier som finns på missbruk och ge dig konkreta tips på hur du lägger upp samtalet.

Inför samtalet med din medarbetare bör du ha dokumenterat olika situationer som är anledningen till att det finns misstanke om drog- eller alkoholproblem. Efter samtalet kan du återkoppla till oss, så kan vi boka in ett möte med dig och din medarbetare och diskutera vilka olika behandlingsmetoder som finns tillgängliga. Ofta börjar man med en utredning för att fastställa om det verkligen handlar om ett beroende. Efter det kan vi sedan skräddarsy en behandling som är optimal för både dig som arbetsgivare och din medarbetare.

beroende tillfriskna

Sök hjälp idag

Vi är här för att hjälpa dig ta det första steget mot tillfrisknande.

Var hittar man bra och professionell hjälp?

Som arbetsgivare har du inga skyldigheter att bekosta din arbetstagares behandling, men vill du ha kontroll över rehabiliteringsprocessen så är det att rekommendera att du betalar själv. Då kan du välja den vårdgivare som du vet kan ge bästa möjliga behandling.

Det finns många fördelar med att bekosta behandlingen själv hos en privatklinik.

  1. Man slipper de långa väntetider som ofta är fallet när man ansöker hos kommun eller landsting.
  2. Man kan säkerställa att arbetstagaren får professionell, optimal behandling.
  3. Arbetsgivaren och arbetstagaren får uppföljande support.

På Stockholms beroendeklinik finns kompetensen att hjälpa dig som arbetsgivare med allt från chefsstöd, utbildningar och förebyggande insatser till öppenvård och rehabilitering på behandlingshem. Vi kan hjälpa er organisation med policyer och handlingsplaner samt förebyggande utbildningsinsatser.

Vi har gedigen erfarenhet av att stötta arbetsgivare i missbuksärenden och genomföra utredningar och behandling av anställda. Vi samarbetar också med flera av landets största organisationer inom företagshälsovård.

Det som skiljer oss från andra behandlingsorganisationer är att vi är en privat läkarmottagning som bedriver behandling som står på medicinsk grund. Vi har en egen psykiatriker och kan behandla även andra psykiska och fysiska hälsoproblem som depression, ångest och stressrelaterade diagnoser. Vi är också en del av en större organisation med bas i Storbritannien – Castle Health – och har därför tillgång till en bred kunskapsbas och ett omfattande nätverk som kan erbjuda behandling i flera olika länder.

Hos oss behöver du som arbetsgivare inte teckna samarbetsavtal eller bli medlem. Vi skräddarsyr istället varje insats och du betalar bara för de tjänster som du behöver.

Rehabiliteringskostnader och alternativ

Alkoholism | Drogberoende | Kostnad

Öppenvårdsbehandling i Stockholm

Stockholms beroendeklinik bedriver en beprövad, framgångsrik öppenvårdsbehandling med fokus på individen. Vi använder oss endast av evidensbaserade behandlingsmetoder. Med ett skräddarsytt program för varje klient kan vi garantera en optimal behandling som passar både klienten och hens anhöriga samt eventuell arbetsgivare. Vi erbjuder enskild terapi och även grupp- och familjeterapi. I våra behandlingsmetoder ingår även efterbehandling, stöd till arbetsgivare, utbildning och återfallsprevention.

Till oss kommer du som vill ha en individanpassad behandling med högsta grad av diskretion och sekretess. Vår mottagning ligger på Östermalm på en av Stockholms bäst belägna adresser. Våra lokaliteter gör att du genast känner dig trygg och omhändertagen.

Teamet på Stockholms beroendeklinik är multidisciplinärt och runt varje patient arbetar ett professionellt team med psykiatriker, läkare, sjuksköterskor, psykologer och terapeuter. Vi är en del av Castle Health som även driver behandlingshem i Skottland, England och Irland sedan över 30 år tillbaka.

Hör av dig till oss idag för att få mer information eller boka ett första möte. Vi finns här för dig!