Samsjuklighet, eller dubbeldiagnos som det också kallas,  innebär att  en person har diagnostiserats med både ett beroende och en psykisk sjukdom. Aktuell forskning visar att cirka 70 procent av de som söker vård för beroende också har minst en annan psykiatrisk sjukdom. Ibland är det beroendet som har orsakat den psykiska ohälsan och ibland är det tvärtom. Men oavsett vilket som var hönan eller ägget så är man i forskarvärlden idag överens om att man måste behandla båda sjukdomarna samtidigt. Det kan dock vara svårt att hitta sådan vård.

Vad betyder samsjuklighet?

Samsjuklighet kallas även för dubbeldiagnos eller komorbiditet och innebär att en person lider av mer än ett hälsotillstånd. I de här sammanhangen menar man vanligtvis ett beroende tillsammans med en psykisk sjukdom som t.ex. depression, ångest, posttraumatisk stress, bilpolaritet och psykos. Personer som kämpar med ett beroende är mer sannolika att diagnostiseras med en samsjuklig Det finns ett starkt samband mellan psykisk ohälsa och beroende och majoriteten av de som söker beroendevård har också minst en annan psykiatrisk diagnos .

Psykisk sjukdom

En psykisk ohälsa  påverkar hur en person tänker, känner och beter sig. Det finns många olika typer av psykiska sjukdomar, som påverkar varje individ annorlunda. En lista som inte är heltäckande med exempel på psykisk ohälsa inkluderar:

 • depression
 • ångest
 • bipolär sjukdom
 • schizofreni
 • ätstörningar
 • psykossjukdomar
 • självskadebeteende
 • personlighetsstörning

Psykisk sjukdom eller beroende: vad kom först?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om den psykiska ohälsan är orsaken till att en person använder droger eller om droganvändningen har orsakat den psykiska sjukdomen. När det gäller depression och beroende så är oftast depression sekundär och symptomen förbättras eller försvinner då patienten slutar använda alkohol och droger. Riskfaktorerna för beroende och psykisk ohälsa är också mycket lika varandra:  som tidiga upplevelser i barndomen, genetisk risk, traumatiska upplevelser i barndomen och andra trauman kan alla öka risken för att en person drabbas av psykisk sjukdom och beroende.

Svårigheter med samsjuklighet

Både psykiska ohälsa och beroende har en betydande inverkan på människors och deras närståendes liv. När de existerar tillsammans så kan det bli extra problematiskt. Exempel på detta är:

 • självmedicinering med alkohol och droger 
 • svårigheter att genomföra en neuropsykiatriska utredning
 • bristande följsamhet i behandlingen
 • svårigheter att hitta integrerad vård
 • risken för återfall ökar
 • läkemedel kan vara svåra att ställa in och risken för överdos ökar

Det finns idag en bred samsyn om att personer med samsjuklighet bör få integrerad behandling. Detta står också inskrivet i Socialstyrelsens riktlinjer. Bristen på sådan vård är dock påtagligt och beror till stora delar på att ansvaret för dessa patienter delas mellan kommuner och landsting och psykiatri och beroendevård. Många patienter faller mellan stolarna och får inte den vård de behöver vilket ökar risken för överdoser och psykiska ohälsa.

Behandling av samsjuklighet

Dubbeldiagnos är ett komplext tillstånd och det finns många olika behandlingsalternativ. Oavsett vad som kom först,  beroendet eller den psykiska sjukdomen, så behöver patienten integrerad vård under ett och samma tak. Den psykiska sjukdomen kan inte behandlas korrekt  om patienten är aktiv i sitt missbruk och patienten har en stor risk för återfall om de inte samtidigr får behandling för sin psykiska ohälsa.

Om du eller någon närstående lider av samsjuklighet så är de viktigt att hitta en behandlingsorganisation som kan hantera både psykiatri och beroendevård. Sådana kliniker finns både inom landstinget och på vissa privata kliniker. Om du får offentlig vård har du också rätt att få SIP-möten (samordnad individuell plan) där dina olika vårdgivare samlas för att planera din vård.