Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en samarbetsinriktad psykoeteraputisk metod som lägger särskilt fokus vid tankar och beteenden. Den är rekommenderad i Socialstyrelsens riktlinjer för behandling  av olika beroendetillstånd och många olika psykiatriska diagnoser. KBT kan hjälpa dig att kartlägga problematiska beteenden och göra en strukturerad plan som gör förändring möjlig.

Vad är kognitiv beteendeterapi (KBT)?

KBT är en strukturerad och oftast kortvarig terapifom. Kärnan i KBT är antagandet att tankar, känslor och beteenden är sammanbundna med varandra och att en förändring i en av dessa delar kommer att sprida sig till de andra. I kognitiv terapi fokuserar man mest på tankar och känslor, i beeteendeterapi på beteendet. Kärnan är att att undersöka hur både våra tankar och känslor påverkar vårt beteende och hur beteendet påverkar de kognitiva processerna.. Inom denna terapiform finns både terapeuter som fokuserar på tankar och känslor och de som intresserar sig mest för beteendet. Genom gå i KBT kan en person lära sig hälsosamma sätt att hantera svåra känslor och utmanande livssituationer på.

KBT bygger på inlärningspsykologiska teorier och enligt denna teori uppstår psykiska problem och sjukdomar på grund av felaktiga eller destruktiva grundantaganden och kompensatoriska beteenden. Man ser på patienten som en aktiv förändringsagent som har makten att göra positiva förändringar i sitt liv genom att förstå och ändra dessa destruktiva tankar och beteendemönster.

Olika typer av KBT

Kognitiv beteendeterapi är idag ett samlingsbegrepp för en mängd olikaa metoder. Över åren har olika metoder utvecklats för att bättre kunna hantera olika sjukdomar, inklusive: posttraumatiskt stressyndrom, tvångssyndrom och olika typer av ångestsjukdomar. Metoderna bygger på samma grundantaganden men använder olika verktyg för att uppnå resultat. Grunden är inlärningspsykologisk, positiv och framtidsinriktad.

Olika typer av kognitiv beteendeterapi inkluderar:

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT): ACT är en metod som fokuserar på att lära patienten att acceptera svåra tankar och känslor. Inom ACT jobbar man mycket med medveten närvaro.
  • Dialektisk beteendeterapi (DBT): DBT utvecklades ursprungligen som en behandlingsmetod för patienter med självskadebeteende. Idag används den brett inom bl.a. missbruksområdet. Kärnan är att hitta en balans mellan acceptans och förändring och få en fungerande vardag. DBT kan vara särskilt verksamt för patienter med borderline personlighetsstörning.
  • Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT): som namnet föreslår kombineras mindfulnessmetoder som meditation, andningsövningar och yoga med kognitiv terapi för att fokusera på nuet och öka medvetenheten av automatiska reaktioner som kan leda till känslomässiga problem.
  • Rational-emotive behavioural therapy (REBT): fokuserar på irrationella tankar och grundantaganden och utmanar dessa. Patienten får lära sig problemlösningsmetoder och hanteringsstrategier för att hjälpa till att identifiera irrationella övertygelser och negativa tankemönster som kan leda till känslo- eller beteendemässiga problem
  • Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT): syftet är att tillgodose behoven hos klienter med svårt trauma eller svårigheter relaterade till trauma.

Hur fungerar KBT?

En terapeut och klient arbetar tillsammans för att förstå patientens svårigheter och kommer vanligtvis att utveckla en behandlingsplan vars mål är att hantera problematiska tankar, känslor och/eller beteenden. Patienten förväntas vara aktiv i sin egen behandling och öva på nya färdigheter mellan sessioner.. Hemuppgifter delas ut och följs upp vid varje träff. Behandlingsinnehållet är en skräddarsydd kombination av beteendeexperiment, färdighetsträning och samtal om icke-konstruktiva tankar och känslor. KBT är alltid en skräddarsydd och flexibel terapi som anpassas tiill klienten unika behov. KBT kan bedrivas både enskilt och i grupp.

KBT kan hjälpa en person att:

  • känna igen och hantera skadliga tankar och känslor
  • förstå andra människors beteenden
  • öka sin självkänsla
  • lära sig att hantera stressiga situationer på ett hälsosamt och konstruktivt sätt
  • lära sig hantera rädslor och övervinna dem

Vad kan man förvänta sig av en KBT-behandling?

Ett behandlingsprogram i KBT är oftast tidsbegränsat och omfattar kortare tid än andra terapeutiska metoder.. Terapeuten  använder vanligtvis de första sessionerna till att utvärdera de problem som klienten upplever. Klienten och terapeuten kan sedan utforma en behandlingsplan och en lista med mål för terapisessionerna.

Antalet terapisessioner kan variera, men kan vara upp till 16 veckor med i regel en session per vecka. De flesta kognitiva beteendeterapisessioner är en timme långa beroende på terapeuten och deras rekommendationer. Det kommer ofta finnas en agenda med en struktur. Terapeuten kan vilja fokusera på specifika metoder eller färdigheter för att få reda på destruktiva vanor och införa hälsosamma alternativ med klienten. Sessioner kan vara enskilda eller i en grupp med andra patienter eller familjemedlemmar.

KBT och beroendebehandling

KBT är en av de behandlingsmetoder som rekommenderas i beroendebehandling och kombieras ofta med t.ex. 12-stegsbehandling. Terapeuten och klienten samarbetar för att hitta lämpliga verktyg och strategier för många olika situationer. Att hjälpa klienten att förstå att de behöver och kan ta personligt ansvar kan vara ett av många steg i en beroendebehandling. KBT kan hjälpa en individ att lära sig identifiera negativa tankemönster, utvärdera dem så objektivt som möjligt och att leta efter bevis för varje tanke när den uppstår. Ju mer du övar, desto lättare blir det. Målet är att du så småningom kommer att ha utvecklat en beteenderepertoar som gör att du inte behöver använda droger längre.